Med denne temaplanen ønsker Asker kommune å klargjøre og konkretisere utfordringer og tiltak rettet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Temaplanens strategiske forankring er Strategi for oppvekst 2025. Strategiens overordnede målsetting er å sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst. I dette ligger et ansvar for å møte nye utfordringer vi står overfor, også når det gjelder kriminalitet.

Temaplan om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er løftet frem som et av fokusområdene i kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid. Temaplanen er skrevet i tett samarbeid med politiet, som har gitt viktige innspill i utformingen.

Temaplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF)