Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 gir grunnlag for de beslutninger som må fattes for å bidra til en god avløpstjeneste og et vannmiljø som oppfyller brukerinteressene og god biologisk status.

Planen er et overordnet planleggingsdokument som presenterer status innen disse forvaltningsområdene i Asker kommune og behandler fremtidige utfordringer innen områdene.

Hovedplanen er basert på dimensjoneringsforutsetninger som er lagt i kommuneplanen. På grunn av behov for et lengre perspektiv enn arealplanens tidshorisont, er det utarbeidet en langsiktig prognose for en mulig utvikling i et langt perspektiv.

Hovedplan avløp og vannmiljø 2012 er utarbeidet for å:

  • beskrive Asker kommune sine mål for avløpstjenesten og bevaring av vannmiljøet
  • få oversikt over tiltak for å forbedre måloppnåelsen
  • ivareta koordinert utbygging av vann- og avløpsledninger, kabler, og samferdsel
  • ivareta konsekvensene av klimavariasjoner
  • ivareta brukerinteresser og biologisk mangfold i vannforekomstene
  • få oversikt over nødvendig investeringsnivå og gebyrutvikling

Planen omhandler prinsipielt to hovedperspektiver. Et kortsiktig tiltaksperspektiv hvor hovedfokus rettes mot å:

  • redusere utslipp av forurensninger
  • redusere de største avløpsmengdene som tilføres Veas - tunellen
  • redusere faren for oversvømmelser av infrastruktur og eiendom

Et langsiktig perspektiv hvor konsekvenser av en fordobling av befolkningen er vurdert. Det langsiktige perspektivet er viktig fordi tiltakene må dimensjoneres for tilknytning på lang sikt.

Hovedplanen skal få fram sammenhengen mellom mål, tiltak og kostnader.

Hovedplan avløp og vannmiljø 2012 (PDF)