Samordnet areal- og transportplanlegging åpner for at transportveksten kan tas kollektivt og med sykkel og gange – og på sikt redusere personbiltrafikken.

Hovedformålet med strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet i Asker er å gjøre kollektivtransporten lettere tilgjengelig for innbyggerne og øke andelen som reiser kollektivt. Strategien skal bidra til å gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte kollektivtilbudet.

Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet (PDF)