Det skal bli mer attraktivt å sykle i Asker. For å oppnå det har kommunestyret vedtatt en temaplan for sykkel.

Temaplan sykkel 2018-2030 skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å sykle i Asker. Hovedmålet er å oppnå en sykkelandel på 8 prosent innen 2026 og 12 prosent innen 2030. For å oppnå dette må det legges til rette for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings-, og rekreasjonsmiddel.

Med temaplan for sykkel, vedtatt av kommunestyret 16. oktober 2018, har vi vi forpliktet oss ytterligere til å satse på sykkel. 

Temaplan for sykkel skal være et nyttig arbeidsredskap og en drivkraft i kommunens arbeid for å gjennomføre tiltak og oppnå målene våre. Sykkelmuligheter skal integreres i alt planarbeid, vi skal øke kvalitet og videreutvikle sykkelveinettet vårt, og reisevanene våre må endres.

Satsningen på barn og unge er spesielt viktig. Her legger vi også mye av grunnlaget for de andre innsatsområdene. Sykling blir en naturlig del av hverdagen ved at vi øker trafikksikkerheten langs skoleveiene, sørger for sykkellek-anlegg i hver ungdomsskolesone, og etablerer møteplasser langs skoleveien.

Planen vil hjelpe oss til å systematisere arbeidet innad i kommunen, utnytte faglige ressurser og bidra til gode samarbeidsplattformer mellom kommunen og lag/foreninger, næringsliv, ulike brukergrupper, overordnede myndigheter og nabokommuner.

Her kan du lese hele temaplan sykkel 2018-2030 (PDF) 

sykkel og natur.jpg