Temaplan for parkering i Asker kommune ble vedtatt av kommunestyret 13. november 2018. Temaplanen skal bidra til at kommunens strategiske målsetninger oppnås.

Kommunens oppgave som arealmyndighet er å legge til rette for at flere kan få en «kortreist hverdag»; korte avstander mellom hjem og jobb / fritidsaktiviteter, og mellom hjem og et godt kollektivtilbud. I arbeidet med videreutvikling av tettsteder og møteplasser, skal temaplan parkering bidra til et attraktivt og trygt gatebilde.

Kommunens innbyggere har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid til skole, jobb, fritidsaktiviteter, besøk etc. Imidlertid er dagens veikapasitet begrenset, noe som resulterer i rushtidskøer, støy og forurensing, og trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter. For å unngå kollaps i veisystemet og gi et best mulig tilbud til en størst mulig andel av befolkningen, må både eksisterende infrastruktur og kollektivtilbud utnyttes maksimalt. Temaplanen skal også invitere til mer gange og sykling, og derved gi økt helse i befolkningen.

Temaplanen vil fungere som styringsdokument i kommunal planlegging og saksbehandling. Målsetningen er blant annet å synliggjøre eksisterende parkeringstilbud bedre, bidra til reduserte utfordringer med trafikksikkerhet, miljøulemper og fremkommelighet, samt bidra til bedre folkehelse gjennom økt kollektivbruk, sykkel og gange på småturer i hverdagen.

Temaplanens strategier er å:

  • Ivareta transportbehovet for hele Askers befolkning og lokalt næringsliv
  • Redusere samfunnsulemper (trafikksikkerhet, barrierer, arealbeslag)
  • Bidra til utvikling av attraktive tettsteder, med et trygt og ryddig gatebilde
  • Bidra til å redusere miljøulemper (lokalt og regionalt), som støy, luftforurensing/støv, gass/ CO2
  • Bedre fremkommelighet for kollektivtransport og nyttetrafikk
  • Bidra til at kommunale kostnader til parkering ikke øker
  • Planlegge fremtidsrettet og benytte teknologiske løsninger
  • Utnytte eksisterende parkeringsplasser optimalt gjennom sambruk og god skilting

Kommunens parkeringspolitikk er synliggjort i kapittel 5. Parkeringspolitikken skal bidra til nullvekst i personbiltrafikken, samt utvikling av sosiale, kulturelle og attraktive tettsteder. Parkeringspolitikken skal også bidra til bedre utnyttelse og helhetlig utvikling og forvaltning av parkeringstilbudet. Prinsipper og virkemidler er beskrevet i dette kapittelet.

Kapittel 6 synliggjør aktuelle tiltak som kan gjennomføres for å utnytte eksisterende parkeringsplasser bedre, og derved gi økt tilgjengelighet for brukerne.