Strategi for barnehage- og skolekapasitet på høring

Komité oppvekst vedtok 20. september å legge ut rådmannens forslag til Strategi for barnehage- og skolekapasitet i Asker kommune 2016-2028 på høring. Alle som vil kan uttale seg om strategien. Frist for innspill er 30. oktober.

Digitalt løft i Asker-skolen

Kommunestyret vedtok 6. september "Temaplan for digital læring i Asker-skolen". Det digitale løftet vil forhåpentligvis bidra til økt elevmotivasjon, bedre muligheter til å variere undervisningsmåter og til å kunne gi tilpasset opplæring.