Asker kommune har hatt forslag til endring i skolekretsene for Mellom-Nes, Hvalstad, Billingstad, Drengsrud og Vardåsen ute på høring. Saken blir politisk behandlet av komité for oppvekst 30. oktober.

Det er kommet inn et stort antall høringsinnspill på forslag til endringer av skolekretsene Mellom-Nes, Hvalstad, Billingstad, Drengsrud og Vardåsen. Innspillene vil bli vurdert opp mot det opprinnelige forslaget og vedlegges når saken skal behandles av komité for oppvekst 30. oktober.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Med bakgrunn i synkende barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling våren 2018. Tillegget fra 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i strategien for barnehage- og skolekapasitet.

Vedtatt rekkefølge for å møte kapasitetsutfordringer

Det er vedtatt av kommunestyret at kapasitetsutfordringer i barnehager og skoler (i rekkefølge som vist nedenfor) skal løses ved:

  1. Kretsgrenseendringer for skolene
  2. Rehabilitering av eksisterende bygg
  3. Nybygg

Høring

Kommunestyret vedtok 12. mai i år å legge forslag til endringer av skolekretsene ut på høring. Høringsperioden var fra 28. juni til 17. september. Her ser du forslagene som var til høring:

Elever som allerede har plass ved skolene vil beholde skoleplassen uavhengig av kretsgrenseendringene. Endringene vil ha virkning for barn som ennå ikke er skrevet inn ved skolen.

Søknad om skolebytter reguleres av forskrift om rett til skoleplass.