Asker kommune sender nå ut på høring endring i lokal forskrift til opplæringsloven § 8-1: Rett til skoleplass i Asker kommune. Alle som vil kan uttale seg om forskriftsendringen. Høringsfristen er 10. mai 2017

Komité for oppvekst vedtok 21. mars å legge ut på høring forslag til endring av § 4 i forskrift til opplæringsloven § 8-1: Rett til skoleplass i Asker kommune.  

Kommunestyret behandlet på sitt møte 31.01.17 sak 6/17 «Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune 2016 - 2028». Kommunestyret vedtok i saken at den ubetingede retten elevene i 1. - 7. trinn i Asker - skolen har til plass ved den grunnskolen de foresatte velger (fritt skolevalg) skal oppheves. Denne retten følger av § 4 i lokal forskrift til opplæringsloven § 8 - 1: Rett til skoleplass i Asker kommune.

Videre vedtok kommunestyret i saken at rådmannen skal legge fram forslag til ny forskrift som gir mulighet for foresatte å velge skole i henhold til forutsetninger gitt i opplæringsloven. Ny forskrift skal inneholde føringer for hvordan ulike begrunnelser skal prioriteres.

På denne bakgrunn legger komité for oppvekst fram forslag til endring i lokal forskrift vedtatt/endret av kommunestyret 25.11.2008, senere endret 24.05.2011. Endringen som foreslås er at gjeldende forskrifters § 4 oppheves og erstattes av en ny § 4.

Rådmannen foreslår samtidig å endre på en inkurie i årstallet i overskriften i § 5 i gjeldende forskrift.

Høringsfrist 10. mai 2017

Høringssvaret kan sendes inn elektronisk her

Høringssvaret kan også sendes på e-post til post@asker.kommune.no 
eller per post til Asker kommune, PB 353, 1372 Asker

Hvis høringssvaret sender på e-post eller med brev, merkes svaret med «Høringsuttalelse endring i lokal forskrift til opplæringsloven § 8-1: Rett til skoleplass i Asker kommune»

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp legges saken fram for kommunestyret for vedtakelse. Rådmannen foreslår at forskriftsendringen skal gjelde fra 1.8.2017.