Asker kommune legger forslag til endring i Mellom-Nes, Hvalstad, Billingstad, Drengsrud og Vardåsen skolekretser ut på høring. Alle som vil, kan uttale seg om de foreslåtte endringene. Høringsfristen er 3. september 2018.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker 2016 - 2028. Med bakgrunn i lavere barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling vår 2018.

Tillegg 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Kapasitetsutfordringer i barnehager og skoler løses med:

  • Kretsgrenseendringer for skolene
  • Rehabilitering av eksisterende bygg
  • Nybygg

Kommunestyret vedtok 12. mai å legge forslag til endringer av skolekretser ut på høring.

Les mer og gi innspill