13. november vedtok et enstemmig kommunestyre de nye skolegrensene for Billingstad og Hvalstad. Rådmannen skal komme med alternative forslag for Mellom-Nes og Hvalstad.

– Endringene i skolegrensene er nødvendig for å bedre kapasitetssituasjonen, sier Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning i Asker.

Saken om de nye skolekretsene har vært ute på høring, behandlet i komité for oppvekst 30. november og ble behandlet i kommunestyret 13. november.

– Det er nødvendig å bedre kapasitetssituasjonen i de aktuelle skolekretsene. Kapasiteten er presset og situasjonen vil forsterkes de kommende årene, sier Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning i Asker.

Han sier det har vært viktig for Asker kommune å få uttalelser fra dem som berøres av forslaget, slik at saken har blitt belyst fra flere sider med best mulig innhold.

Mellom-Nes skolekrets

Mellom-Nes skole er full med sine 366 elever, og antall barnehagebarn folkeregistret i skolekretsen viser at elevtallet kommer til å stige så mye de neste ti årene, at barneskolen ikke har plass til alle elevene. Kommunestyret vedtok 13. november at rådmannen skal komme tilbake med andre alternativer enn de foreslåtte skolekretsendringene.

Billingstad og Hvalstad

– For å sikre kapasitet til elevveksten som vil komme ved byggingen av 1.640 nye boliger på Vestre Billingstad, vil den delen av Billingstad skolekrets hvor
utbyggingen kommer, flyttes til Hvalstad skolekrets, sier Lund.

Han opplyser om at dette er en lite inngripende endring da det bor svært få barn i området nå. I dag bor tre barn født etter 2013 her, som vil bli berørt av kretsendringen. Når utbyggingen starter, er estimatet opp mot 70 nye skolebarn per år.

Drengsrud og Vardåsen

Utbygging av Drengsrud skole skal sikre kapasitet til elevene i Drengsrud skolekretser.

– Vi skal utbedre eksisterende skolebygg på Drengsrud skole for å øke kapasiteten. Skolen er i dag presset på kapasitet og store barnekull i barnehagealder i skolekretsen vil medføre at kapasiteten presses ytterligere, sier Lund.

Oppvekst- og utdanningsdirektøren forteller at skolebyggene er lite fleksible og høyt utnyttede, og at dette skaper vanskeligheter når barnekullene blir så store at de må tredeles.

– Å bygge ut skolen vil spare innbyggerne i det berørte området for belastningen med en kretsgrenseendring. Innbyggerne vil også unngå bekymringen rundt foreslått skolevei og skiløypa blir ikke berørt, avslutter Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning i Asker.

Fakta om saken

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Med bakgrunn i synkende barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling våren 2018. Tillegget fra 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i strategien for barnehage- og skolekapasitet.

Kommunestyret vedtok 12. mai 2018 å legge forslag til endringer av skolekretsene ut på høring. Høringsperioden var fra 28. juni til 17. september.

Elever som allerede har plass ved skolene vil beholde skoleplassen uavhengig av kretsgrenseendringene. Endringene vil ha virkning for barn som ennå ikke er skrevet inn ved skolen.

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Tildeling av plass skjer normalt i den skolekretsen hvor barnet er bosatt ifølge folkeregisteret.

Søknad om skolebytter reguleres av forskrift om rett til skoleplass.