Resultatene fra elevundersøkelsen viser at askerskolen har en negativ utvikling i antallet elever som rapporterer om mobbing. Asker kommune er allerede i gang med mange tiltak. Nå lover oppvekstdirektøren at arbeidet mot mobbing skal prioriteres enda høyere.

Elevundersøkelsen viser at 9,9 prosent av elevene på 7. trinn har opplevd mobbing 2-3 ganger pr. måned eller oftere. Ungdomsskolene i Asker har hatt fremgang på tilsvarende spørsmål for 10. trinns elever.

– Alle skoler i Asker skal arbeide systematisk og helhetlig for et trygt og godt læringsmiljø. Askerskolen har og skal ha nulltoleranse overfor alle typer krenkelser. Alle barn i Asker skal oppleve at det er trygt og godt å gå på skolen. Vi tar derfor tilbakemeldingene fra elever og foreldre på største alvor. Alle saker der elever opplever mobbing er en for mye, sier direktør for oppvekst og utdanning, Kai Erik Lund.

Flere konkrete tiltak i mai

Oppvekstdirektøren sier at elevenes egen opplevelse skal styre kommunes innsats med læringsmiljøet. Han forteller at kommunen allerede er i gang med mange tiltak på den enkelte skole og i hele askerskolen for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Han lover flere, konkrete tiltak i mai.

– Vi er i gang med å analysere bakgrunnen for at en for stor andel av våre elever ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø. Vi har ikke svaret ennå. Det jobber vi for å finne, og vil prioritere arbeidet mot mobbing enda høyere fremover, sier Lund.

Han sier at kommunen nå vil undersøke hver enkelt skole for å se om det handler om enkeltpersoner og enkeltepisoder, eller om det er miljø som har festet seg.

– Vi ser at det er noen skoler som skårer bedre når det gjelder mobbing, mens andre skoler og noen spesifikke trinn har større utfordringer. Dette er utfordringer som vi i felleskap og sammen med enkelte skoler tar tak i, sier han.

Kommunen har flere konkrete tiltak mot mobbing, blant annet adferdsprogrammet PALS og ordninger med trivselsledere i skolegården.

I januar 2019 vedtok kommunestyret Temaplan for godt og trygt leke- og læringsmiljø i januar 2019 (sak 7/19). Temaplanen gir retning for barnehager og skolers arbeid med leke- og læringsmiljøet og viser hvordan skolene skal oppfylle opplæringslovens krav på området.

Oppvekstkomiteen sluttet seg til rådmannens forslag

Tirsdag 26. mars sluttet politikerne i oppvekstkomiteen seg til rådmannens forslag og ønsker å delta i en workshop med ressurspersoner på området. Oppvekstdirektøren vurderer at prinsippene om inkluderende og fellesskapene undervisning er viktige satsingsområder for å heve læringsmiljøet. Satsingene vil spisses noe mer mot enkeltskoler med særlige utfordringer fremover.

Kompetansen om læringsmiljø og arbeid for å forebygge og håndtere mobbing i skolene og de virksomhetene som støtter skolene må og skal være høy. Det er ennå uklart hvor kompetansen ennå ikke holder et høyt nok nivå.

Foresatte er en veldig viktig partner

Videre fremhever oppvekstdirektøren at foresatte er en veldig viktig partner i arbeidet med trygt og godt læringsmiljø.

– Når skole og foresatte har samme mål og møter barna med samme holdninger, kan det gjøre en stor forskjell. Et felles mål for samarbeidet kan være at alle barn lærer å inkludere andre, sier Lund.

Kommunen vurderer at skolene og skoleeiernivået trenger mer tid før endelige tiltak kan konkluderes. Rådmannen vil komme tilbake til oppvekstkomiteen med en mer konkret liste med tiltak i en ny behandling av saken i mai.

Her kan du lese mer om hvordan Asker jobber for et trygt og godt skolemiljø