Høringsnotat – Forslag om å endre forskriften om rett til skoleplass

Kort fortalt

I kommunens forskrift om rett til skoleplass er det i dag ulikt regulert hvordan elevene fordeles på skolene i kommunen avhengig av hvor i kommunen elevene bor. Forskriften har tre ulike bestemmelser som regulerer elevenes rett til å gå på nærskolen. En for tidligere Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Vi foreslår å lage en felles bestemmelse som skal regulere tildeling av nærskole likt for alle elevene i kommunen. Vi foreslår at det etableres kretsgrenser for alle skolene i kommunen, som vises i denne kartløsningen: https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skolekretser/

Forslaget innebærer ikke at elever vil sokne til andre skoler enn det de gjør i dag. Endringer av de enkelte skolekretsgrensene vil bli behandlet som egne politiske saker, og sendt ut på høring.

Bakgrunn for saken

Det ble bestemt i utvalgsmøtet for oppvekst den 31. august 2021 at forslag til endringer i forskrift om rett til skoleplass og skolekretsgrenser skal sendes på offentlig høring.

Det er viktig at kommunen har en felles regulering av skolekretser i hele kommunen. Lik regulering skaper forutsigbarhet for innbyggerne, og legger til rette for en rettferdig og likeverdig behandling av saker om skoleplassering.

Videre er det bestemt i kommunens temaplan for barnehage- og skolekapasitet, vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021, at endring av kretsgrenser kan være et virkemiddel for å utnytte kapasitet på enkelte skoler. For å kunne endre skolenes kretsgrenser, er det en forutsetning at kommunen har definert kretsgrenser i hele kommunen.

Endringene vi foreslår i forskriften definerer kun skolekretsene slik de allerede praktiseres i de tidligere kommunene, og vi understreker at endringene ikke innebærer at elever får en annen nærskole enn den de tilhører i dag.

Vi foreslår også endringer i forskriften som skal bidra til å forenkle og tydeliggjøre bestemmelsene knyttet til elevenes og foreldres mulighet til å søke om skolebytte, og saksbehandlingen knyttet til slike saker. Disse endringene gjelder kun språklige formuleringer, og innebærer ingen endringer.

 

Forslag til endringer i forskrift om rett til skoleplass

Kapittel 1. Innledning

§ 1-1.Formål

 Forskriften skal sikre at elever og foreldre får en likeverdig behandling i saker om skoletilhørighet. Den skal videre sikre elever og foreldre forutsigbarhet når det gjelder hvilken skole de sokner til. Forskriften skal ivareta elevers nærskolerett.

§ 1-2.Lovgrunnlag

 Forskriften er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 8-1, som sier at kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene hører til.

§ 1-3.Virkeområde

 Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Asker kommune.

Merknad: tatt bort andre setning. Alle barn har rett til å gå på nærskolen dersom de velger å starte opp i offentlig skole.

§ 1-4.Ansvar for behandling av saker

 Rektorene ved den enkelte skole har ansvar for tildeling av plass til elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, som definert i denne forskriften (se kapittel to).

Kapittel 2. Skolekretser

§ 2-1.Skoletilhørighet

 Alle elever har etter opplæringslova § 8-1 rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan i forskrift bestemme hvilken skole de ulike geografiske områdene sokner til, (skolekretsgrenser). Skolekretsgrensene skal være i samsvar med nærskoleprinsippet i opplæringsloven.

§ 2-2.Inndeling i skolekretser

 Asker kommunes skolekretsgrenser er definert i kommunens kart over skolekretser:  https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skolekretser/

 Skolekretsgrensene er fastsatt etter hensyn til geografi, topografi, samlede nærmiljøer, skolevei og skolenes kapasitet.

 Dersom en skole ikke har kapasitet til å ta inn alle elevene bosatt i skolekretsen, må kommunen fordele elevene som det ikke er kapasitet til på andre skoler. Hvilke elever som må henvises til nærmeste skole med ledige plasser, vurderes etter følgende kriterier:

 • Lengde på skoleveien til skolene
 • Trafikksikkerhet på skoleveien
 • Sikre samlede nærmiljøer
 • Søsken på samme skole
 • Særlige forhold og behov hos eleven

 Dersom subjektive forhold tilsier det, kan en elev ha en annen nærskole enn skolekretsen eleven er bosatt i.

§ 2-3.Justering av skolekretsene – endring i forskriften

 Kommunen skal foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig. Dette kan medføre behov for justeringer av kretsgrensene og endringer i forskriften.

Kapittel 3. Saksbehandlingsregler ved tildeling av skoleplass på nærskolen

§ 3-1.Tildeling av skoleplass

 Alle barn får tildelt skoleplass ut fra folkeregistrert adresse.

§ 3-2.Tildeling av skoleplass på 1. trinn

 Tildeling av skoleplass for nye førsteklassinger skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen.

§ 3-3.Tildeling av skoleplass på 8. trinn

 Tildeling av plass for elever på 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med informasjon om hvilken skole eleven har rett til skoleplass ved, sendes til elevens folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal samme år de skal begynne på ungdomsskolen.

§ 3-4.Tildeling av skoleplass ved flytting

 Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen, tildeles skoleplass på sin nærskole av aktuell rektor når ny adresse er registrert i Folkeregisteret, eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil flytte innen kort tid. Rektor bekrefter skoleplassen i et brev til elevens foreldre.

Kapittel 4. Skolebytte til annen skole enn nærskolen

§ 4-1.Skolebytte

 Elever kan etter søknad få skoleplass på en annen skole enn nærskolen.

Søknader om skolebytte på 1. til 7. trinn

 For å få innvilget en søknad om skolebytte, må søknaden være begrunnet i et av følgende forhold:

a) eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen og der dette  behovet ikke kan dekkes på nærskolen (behovet må dokumenteres),
b) eleven har søsken ved den skolen der det søkes om skoleplass,
c) trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at nærskolen ikke er en egnet  skole,
d) ønske om å beholde skoleplassen dersom eleven flytter ut av skolekretsen i løpet av 7. trinn,
e) andre forhold som etter en samlet vurdering tilsier at det er best for eleven, nærskolen og skolen det søkes til å innvilge skolebytte.

 Det er en forutsetning at skolen det er søkt til har ledig kapasitet.

Søknader om skolebytte på 8. til 10. trinn

 Søknader om plass på annen ungdomsskole enn det som følger av skolekretsgrensene i kapittel 2 skal innvilges, dersom skolen det søkes til har ledig kapasitet.

Generelt om skolebyttesøknader

 I vurderingen av skolens kapasitet kan skolen legge vekt på:

 • antall disponible rom
 • størrelsen på rommene
 • behov for flere lærere
 • organiseringen av årstrinnet
 • pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper (opplæringsloven § 8-2)
 • det fysiske skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A-7)
 • Fremtidig kapasitet, byggeaktivitet, tilflytning med videre.

 Dersom det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter en helhetsvurdering av disse kriteriene:

 • Om eleven har søsken ved skolen
 • Sosiale og/eller medisinske forhold
 • Om eleven har fått innvilget skolebytte på barnetrinnet, og ønsker skolebytte ved overgangen til ungdomstrinnet
 • Avstand til skolen fra elevens bosted
 • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • Om søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset elevens behov
 • Praktiske hensyn, slik som nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende.

§ 4-2.Vedtak om skolebytte

 Det er skolen det er søkt om plass ved, som fatter enkeltvedtak om skoleplass eller avslag på søknaden. Det er klagerett på slike vedtak. Klagen må være skriftlig og sendes skolen som har fattet vedtak. Statsforvalteren er klageinstans.

§ 4-3.Skoleskyss ved skolebytte

 Ved skolebytte til annen skole enn nærmiljøskolen må foreldrene selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss.

 Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, skal ikke eventuelle kostnader til skoleskyss dekkes av foreldrene.

§ 4-4.Regler for skolebytte til skoler i andre kommuner

 Kommunen dekker ikke utgifter knyttet til elever bosatt i Asker kommune som får tilbud om plass på skoler i andre kommuner. I særlige unntakstilfeller kan kommunen vedta for en tidsavgrenset periode å refundere gjestekommunens utgifter knyttet til den aktuelle eleven.

§ 4-5.Regler for å beholde skoleplass i Asker kommune, dersom eleven flytter ut av kommunen

 Dersom en elev flytter til en nærliggende kommune i siste halvår av 7. eller 10. trinn, kan eleven få beholde skoleplassen i Asker kommune ut skoleåret.                                                            

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1.Ikrafttredelse

 Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021.

§ 5-2.Endringer i forskriften

 Kommunedirektøren kan vedta endringer i forskriften som er av ikke-prinsipiell karakter. Øvrige endringer vedtas av kommunestyret.

Har dere spørsmål til høringen og forslagene kan disse sendes til