Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune

Fastsatt av Kommunestyret i Asker kommune 9. juni 2020 med hjemmel i Lov om grunnskole og den vidaregåandeopplæringa 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringsloven) §9A-10 og § 9A-11.

§ 1 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme helse, trivsel og læring for elevene. Det skal legge grunnlag for at elever viser respekt og tar medansvar for et trygt og godt læringsmiljø. Skolen skal samarbeide med elever og foresatte i arbeidet for å nå målene.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter i tillegg til det som er fastsatt i lov eller på annen måte.

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter de kommunale grunnskolene i Asker.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om tiltak som skal kunne brukes når elever bryter reglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, på
alternative læringsarenaer, skoleturer og ekskursjoner i skolens regi.
Ordensreglementet gjelder på skoleveien, og brudd på reglene håndteres, i
samarbeid med foresatte,når skolen blir gjort kjent med saken.

Den enkelte skole kan utarbeide regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskriften. Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.

Rektor fastsetter lokale regler etter medvirkning fra elever og foresatte.

Skolen skal gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og skolens lokale regler.

§ 3 Elevens beste og elevens rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn.

Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt i saker som angår dem.

§ 4 Elevens rettigheter

Alle elever har rett til et helsefremmende, trygt og godt skolemiljø. Elevene har rett til å bli behandlet med respekt og omtanke av medelever og voksne på skolen.

Alle som arbeider på skolen skal følge med på skolemiljøet og har en aktivitetsplikt for å sikre skolemiljøet til den enkelte elev.

§ 5 Regler for orden

Elevene i askerskolen skal:

  a)  ha med læremidler og nødvendig utstyr til læringsarbeidet
  b)  gjøre skolearbeidet innen fastsatte frister
  c)  møte presis til opplæring og avtaler
  d)  holde orden i utstyr som brukes i opplæringen
  e)  bidra til å holde skolens område inne og ute rent og ryddig

§ 6 Regler for oppførsel

Elevene skal bidra til å skape et godt læringsmiljø gjennom god oppførsel.

Elevene i askerskolen skal:

  a)  vise hensyn og respekt for medelever og ansatte
  b)  bidra til et godt læringsmiljø for medelever
  c)  rette seg etter korrigering fra skolens ansatte
  d)  praktisere nettvett og digital dømmekraft
  e)  behandle undervisningsmateriell forsvarlig, vise respekt for skolens og           andres eiendom
  f)  delta i opplæringen og ikke forlate skolens område uten tillatelse

Oppførsel som ikke aksepteres:

  g)  Å utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing,
       diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold
  h)  Å jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
  i)   Å ta med eller bruke snus, tobakk, alkohol eller andre rusmidler
  j)   Å ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger   eller inventar             
  k)   Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

§ 7 Vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med § 5 i dette reglementet.

Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 6 i dette reglementet.

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til opplæringsloven.

§ 8 Sanksjoner ved brudd på regler om orden og oppførsel

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:

  a)  anmerkning
  b)  gi pålegg om å utføre oppgaver før, under eller etter skoletid for å rette         opp skader
  c)  kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid
  d)  endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
  e)  midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
  f)   inndra snus og tobakk
  g)  inndra rusmidler som nevnt i § 6i og gjenstander som nevnt i § 6j.
  h)  bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av                       skoledagen ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet                         (opplæringsloven § 9 A -11)
  i)  bortvise elev på 8.-10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte        brudd på reglementet (opplæringsloven§ 9 A -11)
  j)  vedta midlertidig eller permanent klassebytte
  k)  vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller                        (opplæringsloven § 9 A –12)
  l)   bortvise elev fra skoletur eller arrangement
 m)  sette ned karakter i orden og/eller oppførsel etter gjentatte regelbrudd           eller særlig grove enkelthendelser (forskrift til opplæringsloven§ 3-5).

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig, skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet.

Det skal også legges vekt på elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet.

Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

§ 9 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 8

a) Personell og kompetanse
Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner. Ansatte på skolen treffer
beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert.

Rektor kan delegere avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil to klokketimer til lærer.

Øvrig bortvisning avgjøres av rektor selv eller stedfortreder hvis rektor ikke er til stede på skolen.

b) Når skolen mener det er nødvendig med sanksjoner, gjelder
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner.

Hendelsen og regelbruddet må være godt undersøkt.

Skolen skal dokumentere grunnlaget for bruk av alvorlige sanksjoner.

c) Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 8 bokstav i, j, k, l, og m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges.

Bortvisning besluttet av lærer krever ikke enkeltvedtak.

d) Nærmere om bortvisning
Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes.
Avgjørelse om bortvisning må formidles til foresatte før det iverksettes.

Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1.-7. trinn
dersom skolen ikke får varslet foresatte.

e) Om rusmidler og gjenstander som er tatt fra elever
Elever kan hente gjenstander som de er midlertidig fratatt, på slutten av
skoledagen.

Tobakk, snus og alkohol skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler og gjenstander skal overlates til politiet.

§ 10 Skadeverk

Ved skadeverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven og elevens
foresatte gjøres erstatningsansvarlig etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2.

Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses
hensiktsmessig.

§ 11 Straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

§ 12 Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 1. august 2020.
Fra samme dato oppheves vedtak om ordensreglement i Røyken kommunestyre 17.06.2010, og vedtak om ordensreglement i Asker kommunestyre 16.06.2015.