Fag- og timefordeling

Timetallet elevene har rett til i det enkelte fag ved grunnskolene i Asker. Det er beskrevet i Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolene i Asker kommune, som ble vedtatt av formannskapet 14. april 2020.

Fag- og timefordeling er en oversikt over fordeling av det samlede timetallet for fagene på barne- og ungdomstrinnet (1.-7.trinn og 8.-10.trinn) i grunnskolen. Timetall er fastsatt som minstetimetall som den enkelte elev har rett til, og som skoleeier har plikt til å gi. Innen hovedtrinnet er det skoleeier som fastsetter fag- og timefordelingen på årstrinn. Det er ikke anledning til å flytte fag eller timer mellom hovedtrinnene.

Asker kommunes fag- og timefordeling i grunnskolen følger det nasjonalt fastsatte minstetimetall.

Det er 38 fleksible timer på barnetrinnet. Asker kommune har bestemt å bruke disse timene til matematikkundervisning på 4. og/eller 5. trinn.

Det gis rom for å omdisponere inntil 5% av timene i det enkelte fag. I Asker er det rektor som kan beslutte å omdisponere inntil 5% av timetallet i alle fag, unntatt i fra fagene norsk, matematikk og engelsk.

Lokal forskrift om fag- og timefordeling for grunnskolen i Asker kommune

Nasjonalt fastsatte minstetimetall