Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i Asker kommune

Lokalt gitt eksamen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og forskrift til opplæringslova kapittel 3 om individuell vurdering og i del V Eksamen

Forberedelse

Skolene sender inn lister med sensorer til avtalt dato til skoleeier. Skoleeier henter ut lister med elever som skal opp til muntlig eksamen fra skoleadministrativt system, og sender ut til skolene for kontroll. Med bakgrunn i elevlister og sensorlister, fordeler skoleeier elever og sensorer på grupper i fag. Skolene får tilsendt lister med fag elevene er trukket ut til senest to uker før sperrefristen. Informasjon om fag og antall elever gjøres tilgjengelig for faglærer. Sperrefristen er 48 timer før eksamen.

Fagoversikten og informasjon til sensor og faglærer

Fagoversikten er grunnlaget for eksamen, og elevene kan prøves i det lærestoffet som er tatt med der. Når faglærer lager denne oversikten skal den bygger på kompetansemål og det som er beskrevet under "Om faget" i lærerplanen (LK20). Fagoversikten skal være så omfattende at elevens kompetanse i faget kan måles på et bredt grunnlag.

  • Faglærer skal levere fagoversikt til rektor tre uker før første eksamensdag.
  • Fagoversiktene gjøres tilgjengelig for elever og foresatte senest en uke før eksamen.
  • Faglærer er ansvarlig for å sende fagoversikt til sensor sammen med tema, navn på faglærer og antall elever slik at sensor har mottatt dette en uke før sperrefristen.
  • Sensor må bekrefte til rektor at informasjonen er mottatt.
  • Opplysningene er konfidensielle fram til sperrefrist.
  • Før sperrefristen må faglærer og sensor ha drøftet og blitt enige om temaer og oppgaver til eksamen.
  • Faglærer har ansvar for å kontakte sensor.

Forberedelsesdel

Elevene får melding om trekkfag 48 timer før muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Helgedager og helligdager telles ikke med. Samme dag møter de faglærer som gjennomgår retningslinjer for forberedelsedel, gjennomføring av muntlig eller muntlig-praktisk eksamen og fagoversikten. Faglærer er tilgjengelig for elevene ut skoledagen.

På morgenen forberedelsesdagen (minimum 24 timer før eksaminasjonen) trekker elevene et tema for eksamen. Flere elever kan få samme tema. Temaet skal være så omfattende at det er naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen, slik at elevene får anledning til å vise bredden i sin kompetanse. Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag som organiseres av skolen, og elevene har møteplikt. Faglærer er ansvarlig for gjennomføring av forberedelsedelen og skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom tema og læreplan. Skolen stiller nødvendig utstyr til disposisjon. Elevene kan utarbeider notater/presentasjon og forbereder seg til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Notater/presentasjon inngår ikke i vurderingsgrunnlaget.

Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har også dokumentert fravær fra eksamensdagen. Elever som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal få mulighet til det.

Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte på eksamen. 

Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk

Til muntlig eksamen kan lytteforståelse vurderes på ulike måter, for eksempel ved bruk av ulikt lyttemateriell. Dersom skolen velger å bruke lyttemateriell til muntlig eksamen, skal dette være en del av forberedelsesdelen og/eller inngå i de 30 minuttene eleven har til rådighet ved eksaminasjon. En lytteprøve skal ikke gis i tillegg til gjennomføringen av eksamen. Hvis det benyttes lyttemateriell under eksaminasjonen, bør det være kort (2-3 minutter) og avspilles to ganger. 

Eksaminasjon

Elevene har eksamen individuelt eller i par. Eksamen kan vare inntil 30 minutter for muntlig eller 45 minutter for muntlig-praktisk pr elev. Under eksamen kan eleven velge å innlede med en presentasjon av temaet som er forberedt i forberedelsedelen. (Kravet om en presentasjon som utgangspunkt for samtalen under muntlig eksamen er opphevet fra 1. august 2020). Denne delen av eksamen skal ikke utgjøre mer enn 10 minutter av eksamenstiden. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet, men som dekkes av fagoversikten. Eksamineringen skal gi eleven mulighet til å vise kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke, er notater (for eksempel presentasjon) fra forberedelsesdelen. 

Eksamen har preg av en samtale mellom elev, faglærer og sensor. Eleven får anledning til å innlede om sitt tema og faglærer leder samtalen under den videre eksamineringen.

Sensor har anledning til å stille oppklarende eller utdypende spørsmål.

Vurdering/sensur

Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen og elevens muntlige formidling av fagkompetanse. Notater fra forberedelsedelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere. Faglærer er intern sensor, mens ekstern sensor kommer fra en annen skole. Faglærer har plikt til å ta del i vurderingen og skal sammen med sensor drøfte karakterfastsettelsen. Ved uenighet, bestemmer ekstern sensor karakteren.

Faglærer og sensor skal etter eksamineringen av hver elev vurdere elevens individuelle kompetanse, slik denne kommer fram på eksamen. Karakterene settes etter hver eksaminasjon og kunngjøres umiddelbart til eleven.

Det er rektor ved eksamensskolen som har ansvar for avvikling av eksamen, og sensor må følge skolens opplegg. Etter eksamen evalueres gjennomføringen av sensor og rektor i felleskap ved utfylling av sensorskjema.

Klage på karakter ved muntlig eksamen (§ 5-10)

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Klagefrist er 10 dager etter elevens eksamensdag. Ved klage henter rektor inn uttalelse fra sensor og faglærer, og sender uttalelsene og klagen sammen med sin egen uttalelse til Statsforvalteren.

Dersom klageren får medhold, blir karakteren annullert. Klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor.