Lokalt gitt eksamen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og forskrift til opplæringsloven§ 3-25, § 3-29 og § 3-31

Forberedelse

Skolene sender inn lister med sensorer til avtalt dato til skoleeier. Skoleeier henter ut lister med elever som skal opp til muntlig eksamen fra skoleadministrativt system og sender ut til skolene for kontroll. Med bakgrunn i elevlister og sensorlister fordeler skoleeier elever og sensorer på grupper med trekkfag. Skolene får tilsendt lister med trekkfag senest to uker før sperrefristen. Sperrefristen er 48 timer før eksamen.

Fagrapporten og informasjon til sensor og faglærer


Fagrapporten er grunnlaget for eksamen. Ved faglærers utarbeiding av rapporten skal det legges hovedvekt på det elevene har arbeidet med på 10.trinn. Den skal være basert på hovedområdene og kompetansemålene i læreplanen. Elevene kan prøves i det lærestoffet som er tatt med i fagrapporten.
Faglærer skal levere fagrapport til rektor tre uker før første eksamensdag.

Fagrapporten gjøres tilgjengelig for elever og foreldre på It’s Learning senest en uke før eksamen (sperrefrist er dagen for første pulje)

Rektor på eksamensskolen er ansvarlig for å sende fagrapporten til sensor sammen med informasjon om fag, faglærer og partier slik at sensor har mottatt dette en uke før sperrefristen. Opplysningene er konfidensielle fram til sperrefrist. Hensikten er at intern og ekstern sensor får tid til å drøfte temaer og utarbeide oppgaver til eksaminasjonen. Før sperrefristens utløp må det være enighet mellom intern og ekstern sensor om aktuelle temaer og oppgaver. Faglærer har ansvar for å kontakte sensor.

Forberedelsestid

Elevene får melding om trekkfag 48 timer før muntlig eksamen. Helgedager og helligdager telles ikke med. De møter så faglærer som gjennomgår retningslinjer for forberedelsedel, gjennomføring av muntlig eksamen og fagrapporten.

Elevene trekker et tema for eksamen 24 timer før eksaminasjonen, to elever kan få samme tema. Temaet skal være så omfattende at det er naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen, slik at elevene får anledning til å vise bredden i sin kompetanse. Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag som organiseres av skolen og elevene har møteplikt. Faglærer er ansvarlig for gjennomføring av forberedelsedelen, og veiledning fra faglærer skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom tema og læreplanen. Skolen stiller nødvendig utstyr til disposisjon. Elevene utarbeider notater som hjelpemiddel til muntlig eksamen, f.eks. en PowerPoint. Notatene inngår ikke i vurderingsgrunnlaget.

Eksaminasjon

Elevene eksamineres individuelt. Under eksamen skal eleven innlede med å presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen, denne delen av eksamen skal ikke utgjøre mer enn 1/3 ev eksamenstiden (inntil 10 min). Under eksamen skal eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet, men som dekkes av fagrapporten. Eksamineringen skal gi eleven mulighet til å vise Kompetanse i en så stor del av faget som mulig. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er notater fra forberedelsestiden.

Eksamen har preg av en samtale mellom elev og sensorer. Eleven får anledning til å innlede om sitt tema og intern sensor leder samtalen under den videre eksamineringen.

Den eksterne sensoren har anledning til å stille oppklarende eller utdypende spørsmål.

Vurdering/sensur

Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen. Forberedelsedelen og notater utarbeidet der skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere. Faglærer er intern sensor, mens ekstern sensor kommer fra en annen skole. Intern
sensor har plikt til å ta del i vurderingen og skal sammen med intern sensor drøfte karakterfastsettelsen. Ved uenighet, bestemmer den eksterne sensoren karakteren (§3-29).

Intern og ekstern sensor skal etter eksamineringen av hver elev vurdere deres
individuelle kompetanse, slik denne kommer fram på eksamen (§3-25). Dette forstås slik at karakterene settes etter hver eksaminasjon. I Asker kunngjøres karakterene først etter at eksaminasjonen av hele partiet er avsluttet. Det er rektor ved eksamensskolen som har ansvar for avvikling av eksamen, og ekstern sensor må følge skolens opplegg.

Klage på karakter ved muntlig eksamen (§ 5-10)

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Ved klage henter rektor inn uttalelse fra begge sensorer, og sender uttalelsene og klagen sammen med sin egen uttalelse til Fylkesmannen.

Dersom klageren får medhold, blir karakteren annullert. Klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor.