Du har som elev rett til gratis skoleskyss i Asker når endel krav til avstand og farlig skolevei er oppfylt.

Kriterier

I Asker får elever med rett til skoleskyss gratis skyss begge veier (til og fra skole), hvis disse kriteriene er oppfylt:

  • er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer gangavstand til skolen
  • er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer gangavstand til skolen
  • er elev med særlig farlig skolevei (se eget avsnitt nedenfor)

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke elever som er på skolefritidsordning (SFO). Hvis eleven går på SFO og har deltidsplass, ta kontakt med egen skole for nærmere informasjon eller kontakt Servicetorget.

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen i stor grad. Fylkeskommunen har delegert deler av ansvaret for organisering av skoleskyss til Ruter AS.

Utdeling av kortet

Tildeling av gratis skoleskyss skjer automatisk hvis du oppfyller kravene under de to første kulepunktene. Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Kortet gjelder kun på skoledager fram til klokken 1600. Skolen er behjelpelig med mer informasjon.

Utdelte busskort / reisekort er gyldige i disse periodene:

  • 1. trinn - kortet gjelder første skoleår
  • 2. - 7. trinn - kortet elevene får utdelt i 2. trinn gjelder ut barneskolen 
  • 8. - 10. trinn - kortet elevene får utdelt i 8. trinn gjelder ut ungdomsskolen 

Ved endringer som gjør at gangavstand til skolen endres (eleven flytter, bytter skole e.l.), skal det gjøres en ny vurdering av retten til skoleskyss. Dersom du er usikker og lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med egen skole eller ring servicetorget på telefon 66 90 90 90/ 66 90 90 41.

Funksjonshemming eller skade/sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skoleskyss, har rett til skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted (også Skolefritidsordningen). Dette gjelder funksjonshemmede elever som går på sin nærskole eller som går på spesialskole/ -avdeling i eller utenfor Asker kommune.

Transporten foregår samordnet, slik at elevene i størst mulig grad transporteres på samme tidspunkt til/fra skolefritidsordningen. 

I disse tilfellene blir det i utgangspunktet ikke utstedt busskort, men skolene bestiller spesialtransport til elevene.

Tjenesten gjelder i noen tilfeller ved delt bosted (se eget avsnitt nedenfor)

Du må legge frem legeerklæring/legeattest for å få denne typen transport. Ta kontakt med den enkelte skole for mer informasjon.

Unntatt fra skoleskyss 

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke elever som er på skolefritidsordning (SFO), eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt. Der skolevalget utløser økt behov for skoleskyss, dekkes utgiftsøkningen til vanlig av elevens foresatte.

Delt bosted

Elever med foreldre med delt bosted (delt omsorg) kan søke om skoleskyss hvis én av foreldrene oppfyller avstandskravet i kriteriene. Eleven vil da kunne benytte dette i perioden hvor han/hun bor hos den av foreldrene som oppfyller kriteriet om avstand. 

Det må sendes skriftlig søknad som inneholder skolens og barnets navn, og at den gjelder for delt bosted. Det må være en fast, planlagt og regelmessig fordeling mellom bostedene for å få innvilget gratis skoleskyss, og dette må fremgå av søknaden. Søknaden skal undertegnes av begge foreldrene og sendes til: 

Asker kommune, skoleskyss
Dokumentsenteret
Postboks 353
1372 Asker 

Mal samværserklæring

Svar på søknad / vedtak om innvilgning av kort ved delt omsorg vil dere få fra Fylkeskommunens busstransportør (Ruter AS).

Saksbehandlingstiden hos Ruter er inntil fire uker.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Opplæringsloven § 7-1 gir elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei mulighet for gratis skyss til skole uavhengig av lengde på skolevei. Vurderingen gjøres i samarbeid med den aktuelle skolen, mens trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen gjør endelig vedtak, og dette kan du eventuelt klage på. Det er trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier som tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig eller vanskelig. 

Måling av avstand

Kommunen måler avstanden mellom den enkelte skole og elevenes boligadresse. Skoleveien regnes fra dør til dør etter farbar vei. Det er ikke korteste bilvei eller den trasé bussen kjører, men den korteste vei som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som legges til grunn ved måling av avstand.

Private grunnskoler

De private skolene sender informasjon til Ruter om hvilke elever som har rett på gratis skyss for hele eller deler av skolereisen. Foreldre med barn på private skoler skal derfor søke Ruter om skoleskyss. Elevene har bare rett til gratis skyss innen den kommunen de er bosatt. Det vil fremgå av Ruters vedtak om eleven får utstedt skolekort, eller innvilges skyssgodtgjørelse.

Adressen til Ruter AS:
Postboks 1030 Sentrum
0104 Oslo

Alternativ til skoleskyss

30-dagersbillett eller 7-dagersbillett kan være et godt alternativ for elever som ikke får innvilget skoleskyss. Dette gjelder til man er fylt 20 år. Sjekk priser og kriterier på www.ruter.no. 

Rutetider

For opplysninger om busstider, sjekk Ruter eller ta kontakt med den enkelte skole.