Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Høringsnotat - Betaling og moderasjon i skolefritidsordningen

I dette notatet legger Asker kommune fram forslag til tre ulike modeller for betaling i skolefritidsordningen (SFO). Det legges også fram forslag om endring av moderasjonsordningen og innføring av 2-dagerstilbud.

Høringsfrist er 15. oktober 2021.

I sak 37/21 anbefalte kommunedirektøren at det blant annet skulle sendes forslag om 11 måneders betaling på høring. Utvalg for oppvekst gikk imot deler av kommunedirektørens forslag og fattet vedtak om at følgende skulle sendes på høring:

Tre alternative betalingsordninger

 1. Videreføring av dagens ordning med 10 måneders betaling og mulighet for kjøp av dager i ferie-SFO
 2. 11 måneders betaling hvor alle dager i ferie-SFO er inkludert
 3. Foreldre kan velge mellom 10, 10,5 eller 11 måneders betaling

Moderasjonsordning

Innføring av gratis plass for alle med inntekt under 320 000 kroner (tre ganger folketrygdens grunnbeløp). 50 og 75 prosent moderasjon i foreldrebetalingen fjernes, men alle med inntekt under 570 000 kroner er sikret moderasjon gjennom nasjonal moderasjonsordning.  

Mulighet for 2 dagersplass

Det foreslås at foreldre skal ha mulighet til kjøp av 2 dagersplass i SFO.

Alle endringene forutsetter endringer i Asker kommunes lokale forskrift om skolefritidsordningen.

1. Betalingsordning i SFO

 

Alternativ 1 – 10 måneders betaling og mulighet for kjøp av dager i ferie-SFO

Alternativ 1 innebærer at foreldre betaler for 10 måneders opphold. Summen deles opp på 10 fakturaer. Alternativet tilsvarer dagens betalingsordning med unntak av at betalingen deles på 10 fakturaer, og ikke 11. Etter dagens ordning deles betalingen på 11 fakturaer. Faktura i juni består 2/3 av vanlig månedsbeløp, og faktura i august består av 1/3 av vanlig månedsbeløp. Ved å dele betalingen på 10 fakturaer forenkles administrasjonen av betalingen og foreldre vil betale noenlunde det samme beløpet hver måned.

Foreldre kan velge å kjøpe ekstra enkeltdager, dersom de ikke har fulltidsplass. I tillegg kan foreldre velge å kjøpe plass på ferie-SFO.

I 2021 koster det 257 kroner for enkeltdager, og 308 kroner per dag i ferie-SFO.

Ved alternativ 1 koster SFO-plassen per år (2021):

 • 5 dagersplass: 34820 kroner 
 • 4 dagersplass: 27 850 kroner
 • 3 dagersplass: 20 890 kroner

Hvis foreldre kjøper 27 dager med ferie-SFO, så vil det koste 43 136 kroner per år (5 dagers plass).

Skoleåret 2020/2021 har skolene i Asker hatt tilbud om ferie-SFO i følgende perioder:

 • fra 1. august til skolen starter
 • i høstferien
 • i vinterferien
 • etter skoleslutt i juni og fram til 1.juli
 • Ferie-SFO onsdag 23.12
 • Ferie-SFO mandag 3.1

Alternativ 2 – 11 måneders betaling hvor alle dager i ferie-SFO er inkludert 

Alternativ to innebærer at foreldre betaler for 11 måneders opphold. Foreldre betaler da ikke noe ekstra for opphold i ferie-SFO.

Ved alternativ 2 koster SFO-plassen per år (2021):

 • 5 dagersplass: 38302 kroner
 • 4 dagersplass: 30635 kroner
 • 3 dagersplass: 22979 kroner

Hvis foreldre kjøper mer enn 11 dager i ferie-SFO, vil det være billigere å ha 11 måneders betaling enn 10 måneders betaling.

Alternativ 3 – Valg mellom 10, 10,5 eller 11 måneders betaling

Alternativ 3 innebærer at foreldre kan velge mellom 10, 10,5 eller 11 måneders betaling.

Foreldre må i forkant av skoleåret velge hvilken betalingsordning de ønsker.

Foreldre som velger 10 måneders betaling vil ikke ha mulighet til kjøp av dager i ferie-SFO.

De foreldrene som velger 10,5 måneders betaling, vil ha 13 dager ferie-SFO inkludert i betalingen. Foreldre kan da velge hvilke dager de ønsker å ha ferie-SFO og må avtale dette med den enkelte SFO. Foreldrene med 10,5 måneders betaling, kan ikke kjøpe dager i ferie-SFO utover de 13 dagene som er inkludert.

Pris for SFO-plass ved 10,5 måneders betaling vil være:

 • 5 dagersplass: 36561 kroner
 • 4 dagersplass: 29 243 kroner
 • 3 dagersplass: 21 935 kroner

De foreldrene som velger 11 måneders betaling, vil ha alle dager i ferie-SFO inkludert i betalingen. Det betyr at de kan benytte opp til 27 dager i ferie-SFO.

Av hensyn til administrasjon av ordningen foreslås det at foreldre ikke kan endre betalingsordning i løpet av skoleåret. 

2.   Moderasjonsordning

Asker kommune har nå to ulike moderasjonsordninger for SFO:

 • For familier med en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 531995 kroner innvilges det 50% reduksjon. For familier med en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 265 998 kroner innvilges det 75% reduksjon
 • For elever på 1. til 4. årstrinn skal foreldrebetalingen per barn maksimalt utgjøre 6% av familiens samlede inntekt.

Når moderasjonsordning regnes ut, er det den modellen som gir det beste utfallet for familien som legges til grunn.

Forslag til endringer

I tillegg til den nasjonale moderasjonsordningen, foreslås det å innføre gratis plass for alle familier med inntekt under 320 000 kroner (tre ganger folketrygdens grunnbeløp). Det foreslås å fjerne den lokale ordningen med 50 og 75 prosent reduksjon.

Forslaget vil innebære et bedre tilbud enn dagens ordningen for de familiene med inntekt under 320 000 kroner. Forslaget vil videre innebærer at de med inntekt mellom 330 000 kroner og 530 000 kroner vil få et noe dyrere SFO-tilbud. Asker kommune vil samtidig påpeke at alle med inntekt under 570 000 kroner er sikret moderasjon gjennom nasjonal moderasjonsordning.

I tabellene nedenfor gis det en oversikt over hva foreldre må betale med dagens moderasjonsordning og hva foreldre må betale med forslaget i høringsnotatet (maksgrense på 6 prosent av samlet inntekt og gratis plass).

I tabell 1 gis det en oversikt over månedlig pris og moderasjon med 10 måneders betaling.

Tabell1

 

I tabell 2 gis det en oversikt over månedlig pris og moderasjon med 11 måneders betaling.

Tabell2

3.   Innføring av 2-dagerstilbud

Foreldre kan i dag velge mellom 3-,4- eller 5 dagers tilbud i SFO. Det foreslås i tillegg å innføre tilbud om 2-dagers plass.

Asker kommune mener et slik tilbud kan være ønskelig for særlig de eldste elevene som ikke nødvendigvis har behov for et fulltidstilbud i SFO.

4.   Spørsmål til høringsinstansene

Vi ber høringsinstansene om særlig tilbakemelding på:

 • Hvilken betalingsordning ønsker du/dere og hvorfor?
 • Hvilke konsekvenser mener du/dere at de ulike alternativene kan ha?
 • For eksempel på deltakelse i ferie-SFO, administrasjon, budsjett osv.
 • Bør foreldre kunne endre betalingsordning i løpet av skoleåret (alternativ 3)?
 • Støtter du/dere forslaget om å innføre gratis plasser og samtidig fjerne 50 og 75 prosent moderasjon?
 • Støtter dere forslaget om å innføre 2-dagers tilbud?

Høringsinstansene står selvfølgelig fritt til å gi innspill på andre forhold enn de som er nevnt i spørsmålene ovenfor.

Har dere spørsmål til høringen og forslagene kan disse sendes til