Hva skal elevene lære?

Hver dag jobber over 700 dyktige pedagoger i askerskolen for å tilby det ypperste av læring til hver enkelt elev. Nå skal disse bli enda bedre til å utnytte det digitale læringsrommet.

Formål

Formålet med digitaliseringen i askerskolene er å utruste elevene med de ferdighetene og den kompetansen de trenger for å delta i samfunns- og yrkesliv. Elevene i Asker skal være i front for å kunne konkurrere i fremtidens arbeidsmarked. I tillegg ligger det et mulighetsrom for økt læringsutbytte gjennom hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Målene med arbeidet blir beskrevet i temaplan for digital læring i askerskolen.

Digitale ferdigheter i læreplanen

Gjennom den lovpålagte læreplanen, er digitale ferdigheter likestilt med de andre grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Digitale ferdigheter skal være en naturlig del av alle fag for at elevene skal kunne lykkes videre i studier, arbeid og samfunn. Prosjektet Digital læring i askerskolen setter nå et ekstra fokus på å forbedre gjennomføringen av denne delen i læreplanen.

"Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk" (udir.no).

Hva sier forskningen?

I tillegg til å lære digitale ferdigheter for samfunns- og yrkesliv skapes et mulighetsrom for å bruke teknologi til å lære bedre, og for en mer motiverende og spennende undervisning. Dette mulighetsrommet økes ved at alle elever får hver sin enhet. I praksis kan dette komme til syne som for eksempel bruk av virtuell virkelighet, samarbeid med digitale verktøy og programmering.

Når det gjelder elevens interesse, motivasjon og utholdenhet i klasserommet har flere internasjonale studier vist at en 1:1 dekning (hver elev sin enhet) av bærbare datamaskiner har en positiv effekt. I Norge har Ark&App-studien  dokumentert økt motivasjon hos elever ved bruk digitale verktøy og ressurser. Studien rapporterte også at digital læring med individuell tilpasning og god struktur ga mer engasjerte elever.

Studier av 1:1 viser også en forbedring av de såkalte "21. århundrets ferdighetene" hos elevene med tanke på digitale kompetanse, evne til å arbeide selvstendig, samarbeidsevner og problemløsning. "21. århundrets ferdigheter" har en økende oppmerksomhet i utdanningen i Norge, og er blant annet et viktig grunnlag for arbeidet med ny læreplan (Stortingsmelding 28).

Når det gjelder elevenes kortsiktige faglige læringsutbytte er studiene noe mer delt. En viktig årsak til dette er at implementeringen må sees over tid (Warschauer, 2008). Det er mange faktorer som spiller inn på elevenes læringsutbytte, og kvaliteten på studiene som har studert læringseffekt har hatt et noe svakt design (Zheng et al., 2016).

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), har fått oppdraget med følgeforskning av prosjektet. I tillegg til å levere en sluttrapport av prosjektet i asker, vil de være rådgivende i prosjektperioden.

Kompetanseheving for lærere

Alle lærere i askerskolen skal få kompetanseheving i et opplæringsløp basert på Senter for IKT i utdanningen sin iktplan.no. Denne planen baserer seg på UDIR sin definisjon av digital kompetanse. I samarbeid med skoleledelsen skal senteret guide alle ansatte slik at digital undervisningsmetodikk får et enda større fokus.

Overordnede temaer i prosjektet

 • søk og kildevurdering
 • produksjon og opphavsrett

 • digital dømmekraft

 • kommunikasjon og samhandling

En evaluering om innføring av Chromebook i undervisning i Urbana School Distrikt i USA (Hicham m.fl. 2015). viser at lærere trenger tid for opplæring i bruken av nye digitale verktøy. Det er derfor viktig å huske at en implementering av digitale undervisningsformer i askerskolene vil ta tid og at effektene vil bli synlige på sikt.

Etablert metodikk ivaretas

At skolene i Asker satser tungt på digital kompetanse betyr ikke at alt det tradisjonelle skal legges bort. Digitale verktøy og et bredt utvalg av digitale læremidler skal brukes der det er hensiktsmessig for god læring, samtidig som etablert metodikk og læremidler skal brukes der dette gir best læring. Dette vil for eksempel si at elevene fortsatt skal lære å skrive for hånd, samtidig som de også lærere å bruke tastatur eller å lese inn tekst på Chromebook.

Kilder:

 • Cowley, B. J. (2013). The effects of one-to-one computing for students with disabilities in an inclusive language arts class (Doctoral dissertation).
 • Grimes, D., & Warschauer, M. (2008). Learning with laptops: A multi-method case study. Journal of Educational Computing Research, 38, 305–332. doi:10.2190/EC.38.3.d
 • Hicham, Zemmahi, DelMastro, Nicole and Del Rhodes, Fahad Albeshri. "An Evaluation of the Urbana School District’s Chromebook Initiative for Classroom." (2015).
 • Khambari, M. N. M., Moses, P., & Luan, W. S. (2009). Laptop ownership and use among educators: Reflections from school teachers in Malaysia. International Journal of Instruction, 2(2), 47–72.
 • Maninger, R. M., & Holden, M. E. (2009). Put the textbooks away: Preparation and support for a middle school one-to-one laptop initiative. American Secondary Education, 38(1), 5–33.
 • Russell, M., Bebell, D., & Higgins, J. (2004). Laptop learning: A comparison of teaching and learning in upper elementary classrooms equipped with shared carts of laptops and permanent 1:1 laptops. Journal of Educational Computing Research, 30, 313–330. doi:10.2190/6E7K-F57M-6UY6-QAJJ
 • Trimmel, M., & Bachmann, J. (2004). Cognitive, social, motivational and health aspects of students in laptop classrooms. Journal of Computer Assisted Learning, 20, 151–158. doi:10.1111/j.1365-2729.2004.00076.x
 • Zheng, B., Warschauer, M., Lin, C-H., & Chang, C. (2016). Learning in One-to-One Laptop Environments: A Meta-Analysis and Research Synthesis. Review of Educational Research, 86 (4), pp. 1052-1084. DOI: 10.3102/0034654316628645
 • Warschauer, M. (2008). Laptops and literacy: A multi-site case study. Pedagogies, 3, 52–67. doi:10.1080/15544800701771614
Elever med PC