Rapport om digital læring

Asker kommunes satsing på Chromebook til hver elev har så langt gått bra: Ingen vil tilbake til pc-traller og pc-rom. Lærere mener at den digitale satsingen har bidratt til bedre arbeidsflyt og kommunikasjon.

Asker kommune har siden 2017 har hatt en omfattende satsing på digital læring i alle skolene. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget midtveisrapporten "Digital læring i askerskolene", for å gi svar på om hvorvidt denne satsningen gir bedre læring.

Hovedfunn i rapporten:

  • Utviklingen tar tid:​​ Utviklingsarbeid i dette omfanget, med å endre undervisningspraksis til 850 lærere, tar tid. Mange lærere og skoler er på et høyt nivå, men å løfte alle tar tid.
  • Satsingen som ​​praktisk innovasjon​​ er vellykket: ​​Teknologien fungerer, den har blitt tatt i bruk og har blitt en del lærere og elevers arbeidsflyt i hverdagen. Rapporten viser at teknisk tilrettelegging var god. Satsingen som praktisk innovasjon må regnes som vellykket. Teknologien brukes aktivt i læring og undervisning i alle skoler.
  • ​Rapporten viser at elevene er fornøyde og opplever mestring. Det observeres en trend mot mer elevaktiv undervisning i ungdomsskolene. Teknologien brukes til tilpasset opplæring på både barne- og ungdomsskole, og det oppleves nye muligheter for dette. Lærerne er bevisst på hensiktsmessig pedagogisk bruk.
  • Rapporten forteller at vi må jobbe videre med fagmetodisk bruk og klasseledelse i teknologitette miljøer.

Prosjektet Digital læring i askerskolen ble vedtatt politisk gjennom ​temaplan for digital læring​ (2016), og skal bidra til å gi elevene grunnleggende digital kompetanse for fremtidens samfunns- og yrkesliv. I tillegg skal prosjektet føre til økt læring der teknologi har en hensiktsmessig plass i fagmetodikken.

NIFUs midtveisrapport presenterer foreløpige funn og observasjoner fra et treårig følgeforskningsprosjekt knyttet til satsingen «Digital læring i askerskolen». 

Les NIFUs rapport_digital læring i Askerskolen_2018.