Ordensreglement for grunnskolen i Asker.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og § 2-10.

§ 1 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter den kommunale grunnskolen i Asker.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.
Ordensreglementet gjelder på skoleveien så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

§ 2 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.

§ 3 Regler for orden

Elevene i Askerskolen skal:
a) ha med bøker og nødvendig utstyr
b) gjøre skolearbeidet innen fastsatte frister
c) møte presis til opplæring og avtaler
d) være tilstede i opplæringen
e) følge skolens regler om melding og dokumentasjon ved fravær
f) ikke forlate skolens område uten tillatelse
g) holde orden i utstyr som brukes i opplæringen

§ 4 Regler for oppførsel

Elevene skal bidra til å skape et godt miljø gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for alminnelig god oppførsel.

Elevene i Askerskolen skal:
a) vise hensyn og respekt for medelever og ansatte
b) holde arbeidsro i opplæringen
c) rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
d) følge skolens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr, og lignende digitalt utstyr
e) behandle undervisningsmateriell, bøker og inventar inne og ute forsvarlig
f) følge skolens regler for bruk av kantine, garderober og uteareal

Oppførsel som ikke aksepteres:
g) ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar
h) utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold
i) jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
j) ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler
k) bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

§ 5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med § 3 i dette reglementet.

Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet.

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til opplæringslova.

§ 6 Sanksjoner ved brudd på regler om orden og oppførsel

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:
a) anmerkning
b) kontakte foresatte
c) skriftlig melding til foresatte
d) gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
e) kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid
f) endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
g) midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
h) inndra tobakk og rusmidler som nevnt i § 4 j og gjenstander som nevnt i § 4 g.
i) bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen (opplæringslova § 2-10 første ledd )
j) bortvise elev på 8.-10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet (opplæringslova § 2-10 første ledd)
k) vedta midlertidig eller permanent klassebytte
l) vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfelle (opplæringslova § 8-1
fjerde ledd)
m) bortvise elev fra skoletur eller arrangement

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6

a) Personell kompetanse
Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner, jf. opplæringslova. § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert.

Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. opplæringslova § 2-10 andre ledd.
Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer, jf. opplæringslova § 10 tredje ledd.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringslova § 2-9.

Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.

Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav i, j, k, l, og m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer.

d) Nærmere om bortvisning
Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, jf. opplæringslova § 2-10 første ledd. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen.

Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes, jf. opplæringslova § 2-10 andre ledd.

Ved bortvisning for resten av skoledagen skal foresatte varsles.

Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1.-7. trinn dersom skolen ikke får varslet foresatte, med mindre skolen organiserer tilsyn ut dagen, jf. opplæringslova § 2-10.

e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev
Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Ulovlig gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til politiet.
Øvrige gjenstander som er inndratt skal overlates til foresatte.

Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 g skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen.

§ 8 Skadeverk

Ved skade verk på skolens bygninger og/ eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2.
Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses hensiktsmessig.

§ 9 Straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

§ 10 Lokale regler

Den enkelte skole utarbeider regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskrift.

Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.

Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og skolens lokale regler.

§11 Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fra 1. august 2015.
Fra samme dato oppheves vedtak i kommunestyret av 13.mai 2014 om forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune.