Asker kommune er en Realfagskommune. Dette innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele opplæringsløpet fra barnehagen og ut grunnskolen.

Som Realfagskommune får Asker kommune faglig og økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet til å gjennomføre kompetanseutvikling i realfagene for lærere i barnehagen og skolen. Forsøksordningen som Realfagskommune er et nasjonalt tiltak. Kommunen søkte om og fikk videreført den faglige og økonomiske støtten ut 2019.

Les mer om realfagssatsingen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Strategi for realfagssatsing

Høsten 2015 startet arbeidet med å utarbeide Askers lokale strategi Realfag for alle i mulighetenes kommune 2015-2019. Strategien ble vedtatt i Kommunestyret 1. mars 2016 og har to hovedsatsingsområder:

  1. Lærende nettverk i realfag for barnehagelærere og lærere i skolen 
  2. Samarbeid mellom skolen og eksterne aktører i nærmiljøet.

Realfagssatsingen sees i sammenheng med Digital læring i Asker-skolen. For eksempel har kommunen i kompetanseutviklingen fokus på pedagogisk bruk av IKT i matematikk- og naturfagundervisningen. 

Kompetanseutvikling

Det har vært en betydelig satsing på lærende nettverk for lærere i barneskolen og ungdomsskolen i matematikk og naturfag. Samlingene tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om læring i realfagene og opplæring i utforskende og variert undervisning som bidrar til dybdelæring.

For ungdomsskoler har det også vært organisert nettverkssamlinger i de realfaglige valgfagene Teknologi i praksis, Forskning i praksis og Programmering. Det sistnevnte valgfaget er en del av Utdanningsdirektoratets treårige pilotprosjekt Programmering valgfag.

Kommunen samarbeider med nasjonale kompetansemiljøer som OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). Skolelaboratoriene i kjemi og fysikk ved Universitetet i Oslo og de nasjonale sentrene Naturfagsenteret og Matematikksenteret.

Samarbeidsprosjekter

Ungdomsskolene

Lektor-2 prosjektet legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ordningen er åpen for ungdomskoler og videregående skoler, og hver enkelt skole må søke om å få delta. Elevene får et problemløsningsoppdrag av oppdragsgiver (arbeidslivet) som de jobber med i fagene.

Barneskolene

For barneskoler jobber kommunen systematisk med å utvikle læringsarenaer som ivaretar prinsippene for utforskende samarbeidslæring, i samsvar med hovedsatsingsområdet i realfagstrategien Samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet.

Det er blant annet etablert samarbeid med flere av de andre tjenesteområdene i kommunen (miljø, vannforvaltning, avfall, næring, helse, geodata osv.), AskersHus og frivilligheten. 

Kommunen samarbeider med Ungt Entreprenørskap om å tilby undervisningsopplegg for barneskolene. Disse oppleggene stimulerer til kreativitet og innovasjon.

Ingeniører i skolen

Ingeniører i skolen er et program for å øke elevenes læring i valgfagene Teknologi i praksis og Programmering i ungdomsskolen. AskersHus Næringshage og NAV er samarbeidspartnere i pilotprosjektet. Les mer om prosjektet her.

Realfag i barnehagen

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger». (Barnehageloven § 1, Formål). I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet er det spesielt i hovedområdene Tall, rom og form og Natur, miljø, teknikk, vi finner målene for realfag. 

Samlinger i Asker

Kommunen arrangerer en rekke spennende realfagssamlinger for ansatte i barnehagene i Asker kommune. Her får deltakerne både faglig påfyll og anledning til å dele erfaringer og gode tips fra hverdagen i egen barnehage. Barnas nysgjerrighet er utgangspunkt for utforskingen og vi lærer sammen gjennom leken.

Tema for samlingene varierer og inkluderer blant annet leker og utforskning i biologi, fysikk, kjemi og matematikk. I dette arbeidet samarbeider kommunen med eksterne kompetansemiljø som Naturfagsenteret, Høyskolen i Oslo og Akershus og MV Nordic. Mange av aktivitetene i naturfagene er hentet fra Forskerfrø.no, hvor også videoen ovenfor er hentet fra.

Tilbudet om å delta i realfagsnettverk er åpent for både kommunale og private barnehager i Asker. 

Forskning på smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet

På invitasjon fra forskningsinstitusjonen NIFU (Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning) deltar 13 barneskoler i Asker i 1+1-prosjektet. Formålet med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer i faget som brukes til å gi elever undervisning i smågrupper.

Utgangspunktet for prosjektet er resultater fra skoleforskningen som indikerer at økt lærertetthet kan øke elevenes læringsutbytte dersom det fører til endret organisering av undervisningen (eksempelvis smågrupper), aktiv medvirkning fra skoleleder, tett samarbeid mellom ordinær lærer og ekstralærer, samt hyppige vurderinger av elevenes faglige fremgang (tilbakemelding til hver elev).

Prosjektet vil strekke seg over fire skoleår og omfatte 150 skoler fordelt i to like store grupper. Halvparten av skolene vil få tildelt ett ekstra lærerårsverk som skal brukes til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk på bestemte trinn i barneskolen. De andre skolene vil fortsette som før.

Hver kommune som deltar i prosjektet vil ha like mange skoler i hver av de to gruppene. Hvem som havner i hver av gruppene vil bli avgjort ved tilfeldig trekning. Begge grupper er like viktige for prosjektet. Deltakelse i smågruppeundervisning vil omfatte både faglig svake og sterke elever

Forskerklubben i Asker

Forskerklubben er et tilbud til nysgjerrige og motiverte elever som går i 9. og 10. klasse i Asker. Forskerklubben vil ledes av en dyktig faglærer som brenner for forskning og realfag. I klubben vil elevene forske på reelle naturfaglige og matematiske problemstillinger som forskere både i Norge og resten av verden er opptatt av. Asker videregående skole stiller forskningsutstyr til disposisjon og Asker kommune finansierer veilederen.

Kontakt prosjektet

  • Elin Schønberg Røe
    E-post: Elin.Schonberg.Roe@asker.kommune.no 
    Telefon: 951 99 565

Illustrasjonsbilde