Asker kommune er en Realfagskommune. Dette innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele opplæringsløpet fra barnehagen og ut grunnskolen.

Som Realfagskommune får Asker kommune faglig og økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet til å gjennomføre kompetanseutvikling i realfagene for lærere i barnehagen og skolen. Forsøksordningen som Realfagskommune er et nasjonalt tiltak. Kommunen søkte om og fikk videreført den faglige og økonomiske støtten ut 2019.

Les mer om realfagssatsingen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Strategi for realfagssatsing

Høsten 2015 startet arbeidet med å utarbeide Askers lokale strategi Realfag for alle i mulighetenes kommune 2015-2019. Strategien ble vedtatt i Kommunestyret 1. mars 2016 og har to hovedsatsingsområder:

  1. Lærende nettverk i realfag for barnehagelærere og lærere i skolen 
  2. Samarbeid mellom skolen og eksterne aktører i nærmiljøet.

Realfagssatsingen sees i sammenheng med Digital læring i Asker-skolen. For eksempel har kommunen i kompetanseutviklingen fokus på pedagogisk bruk av IKT i matematikk- og naturfagundervisningen. 

Kompetanseutvikling

Det har vært en betydelig satsing på lærende nettverk for lærere i barneskolen og ungdomsskolen i matematikk og naturfag. Samlingene tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om læring i realfagene og opplæring i utforskende og variert undervisning som bidrar til dybdelæring.

For ungdomsskoler har det også vært organisert nettverkssamlinger i de realfaglige valgfagene Teknologi i praksis, Forskning i praksis og Programmering. Det sistnevnte valgfaget er en del av Utdanningsdirektoratets treårige pilotprosjekt Programmering valgfag.

Kommunen samarbeider med nasjonale kompetansemiljøer som OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). Skolelaboratoriene i kjemi og fysikk ved Universitetet i Oslo og de nasjonale sentrene Naturfagsenteret og Matematikksenteret.

Samarbeidsaktører

Asker kommune jobber systematisk med å utvikle læringsarenaer som ivaretar prinsippene for utforskende samarbeidslæring, i samsvar med hovedsatsingsområdet i realfagstrategien “Samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet”. 

Det er blant annet etablert samarbeid med flere av de andre tjenesteområdene i kommunen. I tillegg samarbeider Asker kommune med frivilligheten og en rekke bedrifter og organisasjoner i det private næringslivet. 

Realfag i barnehager og skoler

Kommunen arrangerer en rekke spennende realfagssamlinger for ansatte i barnehagene og skolene i Asker kommune. Her får deltakerne både forskningsbasert faglig påfyll og anledning til å dele erfaringer. I tillegg tilbyr vi varierte aktiviteter for elever hvor de får besøk av relevante fagpersoner.

Forskning på smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet

På invitasjon fra forskningsinstitusjonen NIFU (Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning) deltar 13 barneskoler i Asker i 1+1-prosjektet. Formålet med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer i faget som brukes til å gi elever undervisning i smågrupper.

Forskerklubben i Asker

Forskerklubben er et tilbud til nysgjerrige og motiverte elever som går i 9. og 10. klasse i Asker. Forskerklubben vil ledes av en dyktig faglærer som brenner for forskning og realfag. I klubben vil elevene forske på reelle naturfaglige og matematiske problemstillinger som forskere både i Norge og resten av verden er opptatt av. Asker videregående skole stiller forskningsutstyr til disposisjon og Asker kommune finansierer veilederen.

Kontakt prosjektet

Illustrasjonsbilde