Asker kommune har flere felles standarder, planer og veiledere som er gjeldende for alle grunnskoler i kommunen.

Standardene skal definere rammer og målsetninger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre elevene god undervisning og maksimalt læringsutbytte, et trygt og godt læringsmiljø, godt samarbeid mellom hjem og skole og god overgang mellom barnehage og skole/SFO.

Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole

Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole, skal gi rammer og mål for en god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole. Alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med standarden for å sikre et godt samarbeid og dermed fremme gode læringsmiljø og læringsresultater. For å bidra til dette har elever, lærere og andre voksne, foreldre, skoleledelsen og skoleeier viktige roller.

Standard for trygt og godt læringsmiljø

Standard for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre elevene et trygt og godt leke- og læringsmiljø. Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringsloven § 9a om et godt psykososialt læringsmiljø.

Standard for vurdering for læring

Standarden for vurdering for læring i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre god undervisning og maksimalt læringsutbytte for alle elever i fag og i orden og oppførsel. Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringslovens forskrift kap. 3 om underveisvurdering i fag.

Temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler

Asker kommune ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst og de ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert. Barnas trygghet og deres rett til et godt og trygt leke- og læringsmiljø er fastsatt i sentrale styringsdokumenter.Temaplanen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelser i barnekonvensjonen, barnehageloven og opplæringsloven og formålet er å sikre hvert enkelt barn og ungdom et best mulig leke- og læringsmiljø.

Temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler

Standard for barnehage - skole/SFO

Standard for overgang barnehage-skole/skolefritidsordningen (SFO) er forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Asker. Det forventes at også private barnehager og skoler benytter planen.

Vedlegg til standarden er plan for førskoleopplegg, skjema for informasjon om barnet og opplysninger om språkferdigheter.

Veileder for karriereveiledning, forberedelse og overgang til videregående opplæring

Veileder for karriereveiledning, forberedelse til videregående opplæring og overgang mellom ungdomsskole og videregående skole har til hensikt å:

  • Styrke kvaliteten i karriereveiledningen og sikre en likeverdig praksis i askerskolen
  • Vise hvordan karriereveiledning og utdanningsvalg er hele skolens ansvar
  • Forberede elevene til videregående opplæring og fremtidens samfunn og arbeidsliv samt forebygge feilvalg og frafall i videregående skole
  • Motivere flere elever til å velge yrkesfaglige studieprogrammer 
  • Styrke sammenheng og samarbeid mellom grunnskole og videregående skole