Asker kommune har laget felles standarder for alle skoler. Det er standarder for; - vurdering for læring, trygt og godt læringsmiljø, god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Standardene skal definere rammer og målsetninger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre elevene god undervisning og maksimalt læringsutbytte, et trygt og godt læringsmiljø og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole

Denne standarden skal gi rammer og mål for en god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole. Alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med standarden for å sikre et godt samarbeid og dermed fremme gode læringsmiljø og læringsresultater. For å bidra til dette har elever, lærere og andre voksne, foreldre, skoleledelsen og skoleeier viktige roller.

Standard for trygt og godt læringsmiljø

Standarden for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre elevene et trygt og godt leke- og læringsmiljø. Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringsloven § 9a om et godt psykososialt læringsmiljø.

Standard for vurdering for læring

Standarden for vurdering for læring i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre god undervisning og maksimalt læringsutbytte for alle elever i fag og i orden og oppførsel. Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringslovens forskrift kap. 3 om underveisvurdering i fag.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. Elever i askerskolen skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen og på skoleveien.