I Asker kommune har vi særlig fokus på tidlig innsats både på barnetrinn og ungdomstrinn. Med tidlig innsats menes at barn og unge skal få tilpasset opplæring og tidlige tiltak, slik at de i så stor grad som mulig lykkes i sin lærings- og sosialiseringsprosess.

Lesing og skriving 

I Asker satser vi særlig på de grunnleggende ferdighetene og på lesing spesielt. Alle skoler arbeider med Systematisk Observasjon av Lesing (SOL) og følger opp med tilpassede tiltak til den enkelte elev.

Kartleggingsprøvene på 1.-3. trinn inngår i vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn for elever som strever med lesingen sin. 

Vurdering for læring

Askerskolen har arbeidet med en bedret undervisnings- og vurderingspraksis gjennom satsningen "Vurdering for og av læring". Vurdering for læring innebærer fokus på å øke trykket på læring og på læringsresultater. Arbeidet er videreført og satsningen er omdøpt til Læringstrykk og Elevvurdering - også kalt LEV.

For at LEV-satsningen skal skal ha en effekt er det viktig at den varer over tid og at kunnskapen spres til alle lærere. Det legges sterkt vekt på spredning av kunnskap og praksis på den enkelte skole. En fjerdedel av kommunens lærer og ledelsen ved alle skolene har av den grunn fått etterutdanning i LEV.

At lærerne har tydelige mål og kriterier i forbindelse med læringsarbeidet, og at elevene kjenner til disse, er sentrale elementer i arbeidet. I tillegg er det fokus på at de tilbakemeldingene elevene får skal ha utgangspunkt i faglige mål og innebære veiledning i forhold til hvordan elevene kan utvikle seg videre i sitt læringsarbeid.    

Realfag

Asker kommune er en av 34 foregangskommuner som har fått status som Realfagskommune. Det innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele læringsløpet fra barnehage og ut grunnskolen. Kommunens lokale strategi Realfag for alle i mulighetenes kommune, finner du her. (Aktiv link når den ligger ute).

Et viktig satsingsområde er samarbeid mellom skoler og eksterne aktører i nærmiljøet, f.eks. lokalt næringsliv, frivilligheten og andre tjenesteområder i kommunen. Som Realfagskommune får Asker faglig støtte og oppfølging fra HIOA

Digital kompetanse

 

Sosial kompetanse og læringsmiljø

 

Elevsentrert skoleledelse

 

Skole-hjemsamarbeid