Permisjon fra undervisningen

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen. Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

Søknaden avgjøres som en følge av drøftinger mellom aktuell skole og søker. Det er ikke etablert felles retningslinjer for askerskolen. Dette ansvaret er delegert til den enkelte rektor.

Skjema for å søke permisjon fra skolen.

Muligheten for å få permisjon er hjemlet i opplæringsloven § 2-11.

Ved utenlandsopphold opphører opplæringsplikten. Hvis fravær fra skolen ut over to uker skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.

I tillegg har elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Dersom foresatte holder barnet borte fra skolen lenger enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr.opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.