Sletting av gyldig fravær

Kort fortalt

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.

Slik sletter du gyldig fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.

  • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
  • Det må legges fram dokumentasjon på fraværet.
  • Dokumentasjon sendes kommunens postmottak for fordeling til skole, eller leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for sammen med skjema.
  • Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Her finner du skjemaet

Kriterier for å få slettet fravær

Fraværet må skyldes følgende årsaker:

  • Helseårsaker (må dokumenteres med legeerklæring)
  • Innvilget permisjon
  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Slik søker du om fri fra skolen

Trenger foreldrene å skrive under?

Fram til eleven er 15 år må foreldrene skrive under på søknaden. Når eleven er over 15 år, kan han eller hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner. Elev eller foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Udir.no gir utfyllende informasjon om føring av fravær på vitnemålet