I Asker får elever som ikke har kunnskaper i norsk sin første opplæring i velkomstklassene ved Hagaløkka skole eller Borgen ungdomsskole. Opplæringen for språklige minoriteter administreres av Trond Zweidorff ved Hagaløkka skole, telefon 66 75 40 60.

Elever som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk, følger læreplan i grunnleggende norsk. Den er nivåbasert, ikke aldersbasert, slik at elevene kan gå over til ordinær læreplan i norsk når de har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er den enkelte skole som vurderer hvilket behov eleven har for tilleggsressurser. Kontakt den enkelte skole for mer informasjon.

Rett til særskilt språkopplæring er knyttet til elevens reelle språkkompetanse. Eleven har rett til særskilt norskopplæring til hun/han har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Forutsatt at det er egnet undervisningspersonale i kommunen, har eleven om nødvendig også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede norskkunnskaper. Rettighetene følger av opplæringsloven § 2-8, første ledd:

Fritak for opplæring i sidemål

Rett til fritak for opplæring i sidemål er knyttet til om eleven får særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 og  forskrift til opplæringsloven § 1-11.

Fritak for vurdering i sidemål

Rett til fritak for vurdering i sidemål er knyttet til om eleven har annet morsmål enn norsk og samisk. Dette innebærer at elever med annet morsmål, uavhengig av deres reelle språkkompetanse, kan ha rett til fritak for vurdering i sidemål, Forskrift til opplæringsloven § 3-22.

Når det gjelder flerspråklige elever, kan det være uklart hva som er elevens faktiske morsmål. Elevens morsmål er elevens førstespråk, og det forutsettes aktiv bruk av språket daglig. I tvilstilfeller vil rektor måtte utøve skjønn i forhold til spørsmål om hva som er elevens morsmål