Skolefritidsordningen i lovverket

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven §13-7, hvor kommunen er pålagt å ha: «ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga  skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»

I tillegg omfattes skolefritidsordningen av alle bestemmelser rundt elevenes skolemiljø i opplæringsloven §9a.

Om plan for kvalitet i SFO

Plan for kvalitet i Skolefritidsordningen i Asker skal gi retning for skolenes arbeid med innhold i og organisering av de kommunale Skolefritidsordningene i Asker.

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer på den enkelte skole og legger føringer for skolenes arbeid med utarbeidelse og implementering av egne planer.

Det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som helhetlig for det enkelte barn og deres foresatte og at det er sammenheng mellom undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO. SFO-tilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte.

Skolens rektor har det overordnede ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse. Skoleledelsen har ansvar for å legge til rette for et planmessig og strukturert samarbeid mellom ansatte i grunnskoleopplæringen og SFO. Skolens brukerråd og FAU tas med på råd når det gjelder sentrale områder innenfor SFOs virksomhet.

Klassekontaktene som velges for undervisning/skole fungerer også som klassekontakter for SFO og disse skal være SFOs kontaktpersoner for trinnet.

Pedagogiske rammer for SFO i Asker kommune

Skolefritidsordningen i Asker (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.-4. trinn og elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. I SFO skal elevene oppleve omsorg og trygghet og de skal bli sett, stilt krav til og oppleve mestring og glede ved å lykkes. SFO skal støtte opp under undervisningen og fremme den enkeltes utvikling både sosialt og faglig.

SFO er barnas fritid på skolen og det er viktig å sørge for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken. Særlig de to første årene på barnetrinnet er det av betydning at barna får rom for å velge fri lek fremfor organisert lek. Derfor har SFO i Asker en pedagogisk profil for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite organisert aktivitet på 1.-2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn. Felles for SFO 1.-4.trinn og 5.-7. trinn er at leken og aktivitetene i så stor grad som mulig skal ta utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger og tilrettelegges i henhold til dette. For 1.-trinnsbarna skal skolen ha rutiner, organisering og aktiviteter som fremmer en god overgang fra barnehage til skole.

På 1.-2. trinn har SFO særlig fokus på gode rutiner, trygge rammer, vennskap, gode relasjoner og den frie leken.

På 3.-4. trinn har SFO særlig fokus på at barna i større grad skal medvirke i valg av organisert lek og aktivitet, at de skal utvikle selvstendighet og kunne ta gode valg.

På 5.-7. trinn er det et individuelt tilpasset tilbud.

Forskning viser at barn trenger masse lek for å utvikle sosiale ferdigheter og for å kunne utvikle seg mentalt og motorisk. Gjennom lek utvikler de sentrale ferdigheter som omfattes av begrepet sosial kompetanse: empati, evne til vennskap, relasjoner, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, selvfølelse, problemløsning og humor. Gjennom lek kan de også praktisere grunnleggende ferdigheter som eksempelvis lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og kunne uttrykke seg muntlig. I leken trenger barna god og trygg veiledning av voksne.

SFO i Asker samarbeider aktivt med Asker kulturskole (jf. Strategidokument 2012-2015 Kulturskole for alle), lokale lag og organisasjoner i nærmiljøet, som kan bidra til å styrke kvaliteten og variasjonen i SFO-tilbudet.

Fokusområder for SFO

Askers SFO har følgende fokusområder som skal prege hele virksomheten:

 1. Sosial kompetanse, gode relasjoner,omsorg og medvirkning
 2. Sunn livsstil og helse
 3. Friluftsliv og barn i bevegelse
 4. Kultur og kreativitet

Mål og føringer for innhold og pedagogisk tilrettelegging innenfor de fem fokusområdene:

1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning

Mål:

Barn i SFO skal oppleve mye og god sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. Barna skal oppleve gode relasjoner preget av gjensidig respekt til tross for ulikheter. De skal videre lære seg å lytte til andre, uttrykke egne meninger og kunne erfare egne valg. Alle barn, uavhengig av etnisk og kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, skal oppleve å bli inkludert og godt integrert i SFO.

SFO skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted å være og med omsorgsfulle og tilgjengelige voksne. Alle barn lærer seg å følge de reglene som er for skolen og viser omsorg for medelever, voksne og skolens lokaler og utstyr.

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:

 • SFO har tydelige standarder for hva som er god kommunikasjon, god oppførsel og for hvilken atferd som fremmer gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom.
 • SFO legger til rette for allsidig og fri lek samt organisert lek og aktiviteter.
 • SFO har tyngden på fri lek de to første årene og gradvis mer organisert lek og aktiviteter på 3.-4. trinn.
 • SFO-personalet veileder barna ved behov og lytter til barnas ønsker i tilretteleggingen.
 • SFO-personalet legger til rette for, engasjerer seg og følger opp leken.

2. Sunn livsstil og helse

Mål:

Barn i SFO skal oppleve et personale som legger til rette for sunn mat og sunne vaner i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:

 • SFO serverer sunn mat og drikke.
 • SFO har aktiviteter som gir barna kunnskap om kropp, helse og om betydningen av fysisk aktivitet, slik at de kan foreta gode valg for en sunn livsstil.
 • SFO informerer foresatte om hva slags mat som serveres og hva SFO gjør for å fremme barnas helse.
 • SFO samarbeider med skolehelsetjenesten i dette arbeidet.

3. Friluftsliv og barn i bevegelse

Mål:

Barn i SFO skal få positive opplevelser i naturen gjennom friluftsliv og ved å være i bevegelse. Det er et mål at barna gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet skal oppleve utvikling av egne ferdigheter og mestringsfølelse. Barna skal få større forståelse for natur og miljø.

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:

 • SFO skal aktivt bruke sitt eget nærmiljø, slik at barna blir godt kjent i lokalsamfunnet og naturen i nærområdet.
 • Friluftsliv har fokus på samarbeid, samhold og miljøvern.
 • SFO har et utested/leirplass som base for friluftsliv.
 • SFO legger til rette for barnas fysiske aktivitet i varierte grupper både mht. til gruppens størrelse, kjønn og barnas interesser. 
 • Organiseringen av friluftsliv og fysisk aktivitet må være godt planlagt og fungere slik at den fremmer mye fysisk aktivitet.

4. Kultur og kreativitet

Mål:

Barn i SFO får oppleve varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Det er et mål at barna gjennom kulturaktiviteter skal oppleve utvikling av egne ferdigheter og dermed mestring.

Retningsgivende føringer for utforming av den enkelte skoles plan for innhold i SFO:

 • SFO legger til rette for varierte kunst- og kulturaktiviteter.
 • SFO presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.
 • SFO utnytter kulturarenaer i nærområdet og samarbeider evt. med andre aktører for å fremme barnas kjennskap til og interesse for ulike kunst- og kulturuttrykk.

De ansatte på SFO

De ansatte i SFO skal være gode veiledere for barnas lek og samspill. De skal være tydelige, vise respekt, være engasjerte, omsorgsfulle og konsekvente voksne som følger skolens standarder for atferd og deltar aktivt i arbeidet med å realisere denne planens fokusområder. De ansatte skal være gode rollemodeller og gi barna og hverandre konstruktive tilbakemeldinger og de skal se, lytte og ta barn på alvor. SFO skal være preget av glede, humor og vennlighet.

For å sikre en sammenheng mellom undervisningen og SFO er det viktig med gjensidig utveksling av planer/aktiviteter det arbeides med.

De voksne på SFO deltar i Asker kommunes kompetanseutviklingsprogram innen blant annet relasjon/kommunikasjon, lek og læring gjennom leken, gruppeledelse, sunn livsstil og helse, fysisk aktivitet, natur og miljø og kultur/kreativitet, slik at de holder seg oppdatert på de sentrale fokusområdene i Plan for kvalitet i SFO.

Helhetlig skoledag

Det er viktig med god informasjonsflyt mellom undervisningspersonalet og SFO-personalet. Det skal være sambruk i materiell og lokaler, der det er naturlig. Det er felles regler for orden og atferd for hele skolens virksomhet, inkl. SFO. SFO skal følge opp aktuelle temaer som det arbeides med i undervisningen når det er hensiktsmessig og innarbeide disse i sine planer for SFO. SFO skal støtte opp under det arbeidet som gjøres i undervisningen og fremme den enkelte elevs utvikling. Gjennom SFOs pedagogikk basert på lek og utvikling kan temaer som er aktuelle i undervisningen også gjenspeile temaene for aktivitetene i SFO. Videre kan grunnleggende skriveopplæring eller regneopplæring være en del av leken og de praktiske aktivitetene i SFO. Matematiske begreper og utregninger kan eksempelvis være tema ved matlaging, ved fysisk aktivitet, ved bygging av trehytter, leirbygging osv.

Undervisningspersonalet og SFO-personalet må samarbeide om oppfølging og tilrettelegging for barn med særskilte behov. Det er naturlig at representant fra SFO deltar i samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter eller lignende vedr enkeltelever, slik at tiltak kan iverksettes på best mulig måte.
Både personale i undervisningen, SFO og leksehjelpen samarbeider om informasjonen til hjemmene og elevene, slik at SFO fremstår som en del av skolens totale tilbud.

Rektor bør i så stor grad som mulig se på rekruttering av assistenter til SFO og undervisning under ett og ansette dem både i undervisningsdelen og SFO-delen av skolens virksomhet. Dette vil kunne gjøre tilbudet mer helhetlig og foresatte og elever vil kunne oppleve mer kontinuitet og stabilitet.

Samhandling SFO og hjemmet

Undervisningspersonalet og SFO-personalet samordner de overordnete planene og rektor sørger for at det er tiltak i virksomhetsplanen for både SFO og undervisningen. SFO informerer foresatte om aktuelle aktiviteter på It’s learning. All informasjon om SFO finnes på skolens nettside/It’s learning. Alle skoler har SFO som tema på foreldremøter og forventningsavklaring er sentralt i disse møtene.

For at det skal være mulig med organisert lek og aktiviteter i SFO er det viktig at foresatte og elever, i de tilfellene det er mulig, respekterer aktivitetens varighet.