Muntlig eksamen arrangeres av Asker kommune. Eksamensformen er lik i hele Askerskolen.

Hver elev trekkes ut til muntlig eksamen i ett fag. Elevene i grunnskole for voksne kan trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Eksamen gjennomføres med en forberedelsedel, som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen.

Elevene får melding om hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen. Når forberedelsedelen starter, 24 timer før eksamen, får elevene oppgitt et tema de skal forberede til eksamen. Elevene utarbeider notater som hjelpemiddel til muntlig eksamen, f.eks. en PowerPoint.

Eksamen har form av en samtale mellom elev og eksaminator/sensor. Eksamen starter med at eleven presenterer et forberedt tema (maks 10 minutter). Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet, men som dekkes av fagrapporten.

Elevene blir prøvet i det som står i fagrapporten, dette korresponderer igjen med kompetansemål i læreplanen. Notatene fra forberedelsedelen inngår ikke i vurderingsgrunnlaget.

For mer informasjon om gjennomføring se Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Asker kommune.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.