Hvor

Billingstad skole ligger fint til på øvre Billingstad med jorder og skog som nærmeste nabo. De flotte uteområdene gir gode muligheter for fysisk aktivitet, lek og læring. Skolen ble bygget i 1978 med 10 klasserom og spesialrom. I 1994 ble skolen bygget ut med et anneks som inneholder 4 klasserom og skolekjøkken.

Hvem

Billingstad skole er en barneskole med 300 elever. Skolen har 35 ansatte fordelt på skole og SFO.

Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og SFO-leder. Det er ansatt 18 lærere, 11 assistenter og en sekretær. Av det pedagogiske personalet har alle godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning, de fleste med tilleggsutdanning innenfor skolens fag, IKT eller spesialundervisning. 6 av assistentene jobber både i skolen og SFO, og to av dem er utdannet barne- og ungdomsarbeidere.

Hva

Skolen underviser elever fra 1. – 7. trinn i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet og opplæringslova med forskrifter.

Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, slik at eleven opplever mestring og har god faglig utvikling.

Skolen har egen skolefritidsordning. SFO er et frivillig tilbud som skal gi omsorg og tilsyn før og etter skoletid for elever på 1. – 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvordan

Billingstad skoles visjon er "Elevaktivitet og glede". 

"Billingstad skoles pedagogiske plattform" beskriver hvordan vi arbeider med tilpasset opplæring og den enkelte elevs faglige utvikling.

Hovedområdene i den pedagogiske plattformen er faglig utvikling, klasseledelse, varierte arbeidsmåter, sosial kompetanse, elevmedvirkning, fysisk aktivitet, foreldreinvolvering og fellesskap, trivsel og glede. 

Lærerne er organisert i tre storteam; 1. – 3. trinn, 4. – 5. trinn og 6. – 7. trinn. Ved denne organiseringen blir lærerne mer spesialisert på de trinnene de underviser på. De får økt sin kompetanse i fagene og tilnærming til elevene. Dette mener vi er med å skape godt fungerende klasser. Hvert storteam har en teamleder, som også sitter i skolens plangruppe sammen med skolens ledelse. Plangruppa koordinerer skolens utviklingsarbeid og er pådrivere for nye utviklingsområder.