Hvor

Billingstad skole ligger fint til på øvre Billingstad med jorder og skog som nærmeste nabo. De flotte uteområdene gir gode muligheter for fysisk aktivitet, lek og læring. Skolen ble bygget i 1978. I 1994 ble skolen bygget ut med et anneks som inneholder 4 klasserom og skolekjøkken. Sommeren 2017 ble det satt opp et bygg til som inneholder to klasserom, og skolen har i dag 14 klasserom, spesialrom og noen grupperom.

Hvem

Billingstad skole er en barneskole med ca. 300 elever. Skolen har 46 ansatte fordelt på skole og SFO.

Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og SFO-leder. Det er ansatt 26 lærere, 15 assistenter og en sekretær. Av det pedagogiske personalet har alle godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning, og de fleste har tilleggsutdanning innenfor skolens fag, IKT eller spesialundervisning. Seks av assistentene jobber både i skolen og SFO, og to av dem er utdannet barne- og ungdomsarbeidere.

Hva

Skolen underviser elever fra 1. – 7. trinn i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet og opplæringslova med forskrifter.

Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, slik at eleven opplever mestring og har god faglig utvikling.

Skolen har egen skolefritidsordning. SFO er et frivillig tilbud som skal gi omsorg og tilsyn før og etter skoletid for elever på 1. – 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvordan

Billingstad skoles visjon er "Elevaktivitet og glede". 

"Billingstad skoles pedagogiske plattform" beskriver hvordan vi arbeider med tilpasset opplæring og den enkelte elevs faglige utvikling.

Hovedområdene i den pedagogiske plattformen er faglig utvikling, klasseledelse, varierte arbeidsmåter, sosial kompetanse, elevmedvirkning, fysisk aktivitet, foreldreinvolvering og fellesskap, trivsel og glede. 

Lærerne er organisert i tre store team; 1. – 2. trinn, 3. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Hvert team har en teamleder, som også sitter i skolens plangruppe sammen med skolens ledelse. Plangruppen koordinerer skolens utviklingsarbeid og er pådriver for nye utviklingsområder.