Varierte arbeidsmåter

Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen.

Faglig utvikling

Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring på Billingstad skole er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling.

Klasseledelse

Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø.

Elevmedvirkning

Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag.

Sosial kompetanse

Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning.

Fysisk aktivitet

Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse.

Fellesskap, trivsel og glede

Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier.

Foreldreinvolvering

Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole/hjemsamarbeid.