Bondi SFO vektlegger

  • at SFO er barnas fritid
  • å gi glede, humor og positiv oppmerksomhet i trygge omgivelser

Kort om Bondi SFO

  • Skolen og SFO har sambruk med basene fra 1. til 4.trinn og av alle aktivitetsrommene som vi har i vår flotte nye skolebygning.
  • De ansatte i SFO har ansvar knyttet til en base, men alle voksne på Bondi skole har ansvar for alle barna på SFO og skolen. Vi er en «Vi-skole».
  • Det er en basekoordinator på hver base som har ansvaret for daglige rutiner og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med SFO-leder.
  • Aldersblandet lek og felles aktiviteter gjør samvær på tvers av alder til en naturlig del av SFO- hverdagen.
  • SFO er en naturlig del av PALS-satsningen på skolen.

Hva bygger vi driften på?

Visjonen for SFO på Bondi er: "En skole - to virksomheter".

Stortingsmelding nr 30, "Kultur for læring", sier: ”SFO er hjemlet i opplæringsloven som et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever fra 1. - 4. trinn og for funksjonshemmede elever til og med 7.trinn. SFO skal gi de yngste elevene i grunnskolen (1.- 4. trinn) omsorg og tilsyn, og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter”.