Satsingsområdene våre er forankret i skolens virksomhetsplan. Den er knyttet til rådmannens Handlingsprogram, kommunens felles utviklingsområder og til skolens resultatmål. Drengsrud skole er en lærende organisasjon hvor barn og voksne lærer og utvikler seg på alle arenaer.

Vi satser på læringsmiljø gjennom PALS

Drengsrud skole er en PALS-skole. PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. PALS er en tiltaksmodell med mål om å redusere problematferd i skolen gjennom å utvikle positiv atferd og å fremme et støttende læringsmiljø.

Gjennom systematiske opplegg vil vi skape et godt læringsmiljø der både elever og lærere trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter.

Sentralt i PALS-modellen står disse innholdskomponentene:

 • Positiv involvering
 • Effektive og gode beskjeder
 • Ros, oppmuntring og positive konsekvenser
 • Problemløsing
 • Effektivt og godt tilsyn
 • Regulering av følelser

Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er sammenhengende, forutsigbar, meningsfylt og at barnet er i et felleskap med andre. I PALS legges det vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.

Gjennom kartlegging av skolens behov og kompetanse, vil personalet utvikle et lærende miljø for alle, gjennom samarbeid og drøftinger om hvordan ting gjøres. Les mer om PALS på atferdssenteret.no.

Realfagsatsing i Asker kommune

Elevene skal få en opplæring i realfagene som bidrar til nysgjerrighet og mestring.

Drengsrud skole har en systematisk og helhetlig realfagsundervisning der elevene lærer gjennom en utforskende tilnærming.

Tidlig innsats

Det å være en god leser er selve inngangsbilletten til å bli et lærende og opplevende menneske. Derfor blir leseopplæringen en grunnstein i vårt informasjonssamfunn.

Drengsrud skole har en felles opplæringsplan med tydelige forventninger til lærernes pedagogiske praksis innenfor lese- og skriveopplæring, og et godt system for å fange opp elever som har lav progresjon.

Digital læring

På Drengsrud skole er elever og ansatte digitalt aktive og benytter digital teknologi som en naturlig integrert del av undervisningen for å lære.

 • Alle elever på alle trinn har sin egen Chromebook fom skoleåret 2018-19.
 • Bruke apper og programmer som fremmer elevenes læring
 • Fokus på god klasseledelse i et teknologitett klasserom

Videreføring av Kvalitetsplanen i SFO

 • Fokusområde 1: Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning (PALS)
 • Fokusområde 2: Sunn livsstil og helse
 • Fokusområde 3: Friluftsliv og barn i bevegelse (herunder IF-SFO)
 • Fokusområde 4: Kultur og kreativitet (Kultur-SFO)

SFO-forventninger til foreldre:

 • Enhver endring som gjelder barnet og avtaler med SFO skal skje skriftlig. Vi mottar gjerne e-post på: drengsrudsfo@asker.kommune.no om beskjeder/endringer etc. E-posten er lest og notert når dere får en bekreftelse.
 • Barna må ha klær for all slags vær og vind. De må ha skiftetøy og innesko.
 • Husk å krysse ut barnet ved henting.

Ferie-SFO:

 • Det er bindende elektronisk påmelding til ferie-SFO via skjema og man betaler for ekstra feriedager.
 • Vi tilbyr ferie-SFO i følgende perioder: 
  - 1. august til skolen starter
  - høstferien
  - vinterferien
  - etter skoleslutt i juni og til 1.juli
 • SFO er stengt i skolens jul- og påskeferie, samt i hele juli. Tilbudet i skolens ferier gis enten ved nærskolen, naboskoler eller andre steder i kommunen.