Hovedmål: Alle elever oppnår fremgang i lese-skrive og regneferdigheter.

Delmål:

  • Vi vil arbeide for å styrke skolens læringsmiljø og sosiale miljø ved å forbedre elevenes ferdigheter både faglig og sosialt
  • Vi vil at elevene ved Hagaløkka skole skal oppleve tilhørighet, samhold og likeverd.
  • Vi vil øke elevenes engasjement i utvikling av skolens læringsmiljø
  • Vi vil styrke kvaliteten på samarbeid hjem/skole

Pals – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Hagaløkka skole er Pals-skole med følgende overordnede felles regler for samvær og læring: Vis ansvar - Vis omsorg - Vis respekt.

Trivselsledere

Trivselslederprogrammet gjennomføres ved hjelp av utvalgte elever i samarbeid med skolens miljøterapeut.  Mål: Varierte aktiviteter i friminuttet slik at elevene opplever trivsel og samhold.

Lese- og skriveveileder

Skolen har egen lese- og skriveveileder.  Veilederen har oversikt over elevenes lese- og skriveutvikling fra 1.-7.trinn gjennom overvåking av kartleggingsprøver, og oppfølging av enkeltelever og grupper.  Veilederen tilbyr veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte.

Overgangsstilling for smidig overgang fra barnehage til skole

En førskolepedagog er ansatt både på skolen og i Borgensonen barnehager.  Målsetningen med stillingen er å gjøre overgangen til skolen tryggere og mer forutsigbar for barna. 

Velkomstgruppe (VGK)

Skolen drifter kommunens velkomstgruppe for barnetrinnet.  Nyankomne elever uten tilstrekkelig norskkunnskaper til å følge vanlig undervisning får opplæring i velkomstgruppe på Hagaløkka i gjennomsnittlig ett år, uavhengig av hvor i Asker eleven er bosatt.

Målet med velkomstgruppen er først og fremst å gi elevene tilstrekkelige norskkunnskaper til å dra nytte av vanlig opplæring i sine respektive klasser på sine respektive "hjemmeskoler". 

Tospråklige lærere / særskilt norskopplæring

Skolen har administrativt og faglig ansvar for kommunens tospråklige lærere, samt administrasjon og forvaltning av særskilt norskopplæring.