Visjon: ”Læring som Virker - Mangfold som Gleder”

Visjonen skal være et mål å strekke seg etter, samtidig som vi skal kunne gjenkjenne skolen vår i den.
Hagaløkka skole er en verden i miniatyr, et minisamfunn av barn fra hele verden. Skolen rommer elever med ulik etnisk, geografisk, sosial, religiøs og kulturell bakgrunn. Dette er en berikelse, og en utfordring både med hensyn på å gi alle et best mulig læringsutbytte og å skape en arena for inkludering, lek, samhandling og glede mellom alle.

Todelt visjon

  • Første del er knyttet til å kontinuerlig søke kunnskap om undervisningsmetoder som gir et rikt læringsutbytte for den enkelte både faglig og sosialt.
  • Den andre delen speiler en ressursorientert holdning til vårt mangfold. Vi liker og gledes av mangfoldet, og vi er stolte av den kulturelle variasjonen vi representerer. Skolen vår verdsetter forskjellighet og håndterer ulikhet! 

Spredningen i elevgrunnlaget er stor, noe som skaper spenst og friksjon i drift og faglige diskusjoner. Vi ønsker å kunne gi den enkelte elev faglig progresjon, og å skape en lek -og læringsarena der mangfoldet bidrar til glede, trivsel og gode holdninger.

Vår sammensatte elevgruppe krever voksne som har en positiv ressursorientert holdning, mot og sans for forskjeller. Dette er kvaliteter vi søker, og er bevisste på ved rekruttering av nye medarbeidere.
Vår grunnleggende holdning er følgende:

  • Vi skal skape en læringsarena for alle – faglig og sosialt
  • Vi ønsker et voksenpersonale som vet mye, kan mye, vil mye og tør mye!!

Verdiene våre:

  • Hagaløkka skole bygger på Asker kommunes verdier: Åpenhet – Troverdighet og Gjensidig respekt!
  • Verdiene skal gjennomsyre de valgene vi tar.
  • Verdiene skal vi navigere etter i vår pedagogiske tenkning, våre metoder og vår samhandling både med elever, foresatte og medarbeidere. 
  • Verdiene skal gjøre oss tydelige, og de skal hjelpe oss med de valg og beslutninger som tas i hverdagen.
  • Vi ønsker medarbeidere som preges av og arbeider i tråd med disse verdiene.