Velkommen til Hagaløkka skole

Informasjon for førsteklasseforeldre. Lengst ned på siden er det en video om hvordan Hagaløkka skole jobber med overgang mellom barnehage og skole.

Skoleklubb

"Skoleklubb" er en ny og spennende satsning for Hagaløkka skole. Alle barn som er innskrevet til 1. klasse på Hagaløkka skole og deres foresatte inviteres til "Skoleklubb" en gang i måneden et halvt år før skolestart.

Formålet er at barna opplever hyggelige skoleforberedende aktiviteter/leker som spill, idrettslek, musikk, høytlesing, formingsaktiviteter, samt at de voksne på en uformell måte får anledning til å snakke sammen, og bli bedre kjent i god tid før skolestart. 

Les debattinnlegg om Skoleklubben på Utdanningsnytt.no

Lengst ned på siden finner du en video om skoleklubben på Hagaløkka skole.

Skoledagens inndeling

Elevenes skoledag er:
Mandag fra kl. 9.10 - til kl. 12.30 eller kl. 13.30.
Tirsdag – fredag fra kl. 08.25 – 12.30 eller 13.30

Skoleveien

Det er mange som følger barna sine til skolen i starten. Noen vil kanskje også organisere en ”gå gruppe” i nabolaget. Dette kan være en god opplæring i trafikksikkerhet og virke trygt for både barn og voksne. Ta gjerne kontakt med foreldrekontaktene hvis dere vil sette i gang et slikt tiltak.

Når elevene kommer til skolen, kan dere gjerne forlate dem i skolegården før det ringer inn, slik at de får trening i å leke og stille opp sammen med de andre barna.

Tilsyn

I pausene er det alltid voksne fra elevenes eget trinn ute sammen med dem. Dette gjør pausene hyggelige og trygge både for barn og voksne. De voksne som har tilsyn bruker også vest, slik at barna lett kan få øye på dem.

Klær

Elevene har egen garderobeplass. Det er viktig at dere hjelper barna med å holde orden her, slik at klærne passer til årstiden og det ikke bugner av unødvendige klær. Elevene må ha egne innesko (tøfler, sandaler el.lign.) stående på skolen. Både klær og sko bør merkes med navn.

Jo flinkere barna er til å kle på seg selv, jo bedre er det. Si ifra hvis det er spesielle hensyn som må tas.

Melk

Elevene får kjøpe melk på skolen. Melk bestilles via skolemelkordningen til Tine.  Logg inn på www.skolemelk.no.

Fravær og søknad om fri

Når barn er syke, er det viktig at skolen kontaktes hvis fraværet blir mer enn tre dager. Alt fravær må rapporteres skriftlig.

Vi ønsker at dere legger ferie og fritidsopphold til skolens ferier så langt det lar seg gjøre. Spesielt før og etter skoleferier foregår det mye felles arbeid i klassene, både med klassemiljøet og faglig oversikt/ oppsummeringer. Når elever ikke deltar i dette, vil de miste vesentlige ting som det ikke er mulig for foreldrene alene å følge opp. Det er også uheldig midt i skoleåret når lærerne gjennomgår nytt stoff eller det foregår kartleggingsprøver av ulik art. 

Opplæringsloven § 2-11 sier: Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker…. Foresatte skal sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisninga etter permisjonstida er ute.” 

Søknad om permisjon fra undervisningen.

Fadderordningen

Førsteklassetrinnet får faddere fra første dag de er på skolen. Disse fadderne er 5.-trinnselever. Barna har ikke hver sin fadder, men er sammen i grupper. De går tur sammen, fadderne leser for dem, de leker sammen og gjør mange andre hyggelige ting. Kort sagt, fadderne har en del av ansvaret for at 6-åringene skal finne seg godt til rette på skolen.

Samarbeid skole/ hjem

Samarbeidet mellom hjem og skole foregår på flere arenaer. Vi opplever at dette samarbeidet er noe av det viktigste vi har for å kunne gi elevene en trygg og lærerik skoletid. Det felles ansvaret vi har for barnas utvikling og opplæring, kan ikke understrekes tydelig nok. Skal vi få fram det beste i hvert barn, få det til å yte sitt beste og utvikle respekt for sin egen og andres læring, må dette følges opp både hjemme og på skolen.

Gode rutiner for lekselesing, respekt for frister og behandling av skolens materiell, tid til å svare på barnets spørsmål, positiv omtale av skolen og skolearbeidet påvirker eleven fra første dag på skolen. Grunnlaget for et godt skoleløp legges i 1. klasse.

Ukeplaner og kontakttid

Hver uke får elevene med seg ukeplan i meldemappa. Her får dere opplysninger om hva som skal skje fra dag til dag. Det er viktig for barnet at dette leses, da det kan ha stor betydning for klesvalg og andre praktiske ting. Her kan dere også følge elevene i læringsprosessen og selv delta aktivt i den, noe barna setter stor pris på.

Kontaktlærerne i 1. klasse nås via itslearning. Vær vennlig å unngå navn på elever og å skrive om vanskelige saker på e-post på grunn av personvern. Skriv gjerne i mailen til lærer at du ønsker at han/hun ringer deg. Viktige beskjeder kan legges i meldemappa eller hvis ting oppstår plutselig, kan det ringes til kontoret. Kontaktlærer får da beskjed i sin posthylle.

Foreldremøter og utviklingssamtaler

Det er to foreldremøter i året. Det er viktig at alle elevene er representert på disse møtene. Temaene her er både fag og miljø, og foreldrenes deltagelse er nødvendig for at samarbeidet mellom hjem og skole skal bli reelt. Kan man ikke møte, må man gi beskjed til læreren.

Det er to utviklingssamtaler i året. Disse avtales på forhånd og det er viktig at avtalen holdes. På disse møtene får du anledning til å bli nærmere kjent med ditt eget barns skolehverdag, utvikling og skolearbeid. Her kan du også være med på å påvirke det som skjer i nærmere samarbeid med skolen. Første samtale som holdes om høsten, holdes uten eleven. I samtalen til våren er eleven med. Kan dere ikke møte, må dere gi beskjed til læreren i god tid.

Dine ressurser

Du som privatperson er også interessant for oss i skolehverdagen. Du er hjertelig velkommen til å besøke klassen og delta i aktivitetene. Kanskje du også har noe å gi faglig? Mange foreldre har erfaringer og kunnskap vi skulle ønske de ville dele med oss og elevene. Se på planene og temaene; kanskje du kan ha en gjesteopptreden som lærer?

Skolen legger informasjon på hjemmesiden og på itslearning – Læringsplattformen i Asker kommune. Ukeplaner og felles informasjon til foresatte og andre praktiske informasjoner finner dere her.

SFO

SFO er et frivillig tilbud for alle elever på 1.-4.trinn. På Hagaløkka skole er SFO delt inn i tre baser etter årstrinn. Det er sambruk med skolen, slik at de samme rommene og garderobene brukes gjennom hele dagen. 

Innmelding
Innmelding i SFO skjer innen 1.april det året barnet skal begynne på skolen for å være sikret plass fra skolestart. Senere innmeldinger tas i mot hvis kapasitet. Innmelding gjelder ut 4. trinn hvis man ikke gjør endringer. Barn kan være innmeldt på 3, 4 eller 5 dagers plass. Påmelding til SFO via nettsidene.

Åpningstid
07.30-08.30 / 12.30/13.00-17.00

Ferier
SFO er stengt i julen, påsken, valgdager og hele juli måned.
Vinterferie, høstferie, etter skoleslutt i juni og før skolestart i august holder SFO åpent mot ekstra påmelding og betaling.

Oppsigelse/ endring av oppholdstid
Oppsigelse av plass eller reduksjon av antall dager må gjøres skriftlig, og oppsigelsestiden er 3 måneder fra den 1. i hver måned.

Planleggingsdager
SFO har to planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Video Overgang barnehage - skole og om Skoleklubben