Hagaløkka skole aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold!

Mål:

 1. Hagaløkka skole skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir mobbet.
 2. Skolens rutiner skal avdekke mobbing, rasisme og vold i skolemiljøet.
 3. Skolen skal følge opp både mobber og mobbeoffer. Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon, og best mulig samarbeid med foresatte.

Definisjoner:
”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.” (Dan Olweus).

”(…) Hendelser som skjer mot en elev en enkelt gang, kan imidlertid også ha karakter av mobbing. Fysisk plaging, utestenging og erting er de vanligste former for mobbing.” (Erling Roland)

Forebyggende arbeid og rutiner for avdekking av mobbing, rasisme, diskriminering og vold:

 1. Hagaløkka skole satser på trygghet og trivselstiltak gjennom positive elevaktiviteter klassevis, på tvers av klasser og felles for hele skolen. Hvert skoleår avsettes tid til holdningsskapende arbeid i forhold til trivsel, trygghet og mobbing.
 2. For å sikre utvikling av barnas sosiale kompetanse, skal alle klasser kontinuerlig arbeide med trygghet og trivsel gjennom undervisningsopplegget ”Det er mitt valg”.
 3. Fadder-ordningen ved skolen brukes aktivt i forbindelse med turer, lesegrupper, spill, ski, skøyter, formingsaktiviteter osv.
 4. Minst to ganger pr skoleår avsettes tid til elevsamtaler.
 5. Trivsel, trygghet og mobbing er fast tema på alle utviklingssamtaler. Skjema for utviklingssamtalen skal sendes de foresatte før samtalen finner sted.
 6. Alle klasser skal ukentlig ta opp trivsel som tema gjennom f.eks. spørsmål på ukeplanen, klassemøter eller uformelle samtaler med enkeltelever eller grupper.
 7. Elevtilsyn i friminuttene skal utføres etter egen instruks.
 8. Mobbing, diskriminering, rasisme og vold skal være tema minst to ganger årlig på personalets driftsmøte.
 9. Når personalet får henvendelser fra elever eller foreldre, meldes saken videre til skolens ledelse.

Prosedyre ved mobbing:

(benyttes også ved alvorlige tilfeller av rasisme, diskriminering og vold)

 1. Mobbeoffer og mobber har samtaler hver for seg med lærer og rektor/inspektør. Hendelsesforløpet skrives ned.
 2. Konfrontasjonsmøte med de impliserte parter. 
 3. De impliserte elevers foresatte kontaktes. Kontrakt opprettes og underskrives.
 4. Konsekvenser for mobber iverksettes. Konsekvenser kan være: Være inne i friminutt, utelukkelse fra lystbetonte aktiviteter, følge av lærer eller foreldre i friminutt eller på skolevei, alternativ fremmøte- og slutt-tider,utvisning jfr skolens ordensregler.
 5. Individuell samtale med den som blir utsatt for mobbing. Han/hun skal oppleve støtte og trygghet for at mobbingen ikke skal fortsette.
 6. Oppfølgingsplan for kontakt med mobber og mobbeoffer, og de respektive foresatte utarbeides. Planen skal inneholde tiltak, tidsrammer og ansvarsforhold.
 7. Lærer og ledelsen drøfter om andre parter som PPT, barnevern m.fl. skal trekkes inn i saken.
 8. Kontrakt, oppfølgingsplan og annen dokumentasjon arkiveres i elevmappen.
 9. Nødvendig informasjon skal formidles til alle som har elevtilsyn
 10. Rektor er ansvarlig utad