Våre felles skoleregler omfatter:

1. Forventninger til elever og voksne

2. Ordensreglement 

Ordensreglementet gjelder på skolen, og på vei til og fra skolen. Hensikten med felles skoleregler er å skape mest mulig enhetlige krav og forventninger knyttet til elevenes læringsmiljø. Et godt læringsmiljø har stor betydning for elevenes læringsutbytte, og for elever og voksnes trivsel, trygghet og glede.

Forventninger til elever og voksne

 • Vær presis
 • Vis god orden
 • Vis god arbeidsro
 • Vis god arbeidsinnsats
Vær presis
Forventninger elever Forventninger voksne
Være på avtalt plass i klasserommet
kl 08.30.
Morgenåpning 15 minutter før undervisningsstart:
1 - 2 lærere tilstede på hvert trinn, avhengig av elevtallet.
SFO avslutter aktivitetene tidsnok til at elevene er på plass minst 5 minutter før undervisningen starter.
Skoleklokka ringer 8.25 (tirsdag - fredag) og 9.10 (mandag). 
Rask oppstilling i brannrekka etter utepauser.  Er på plass når elevene stiller opp i brannrekka.
Undervisningen skal starte presis. 

 

Vis god orden
Forventninger elever Forventninger voksne
Klasserommet:
Det skal være pent og ryddig i
klasserommet, på arbeidsplassen, og i
hyller og skap.
Klasserommet:
Ha gode rutiner for innlæring og oppfølging av elevstandardene.
Meld fra til sekretær når inventar og lignende er ødelagt, og ikke kan repareres av elev/lærer.
Garderoben:  
Sko og klær skal oppbevares på faste plasser. Ekstra skiftetøy oppbevares i poser.
Se til at det er ryddig i garderoben ved skoledagens slutt.
Garderoben:
Ha gode rutiner for innlæring og oppfølging av elevstandardene.
Sett av tid til rydding.
Gjenglemt tøy og utstyr klargjøres for levering til Fretex to ganger per år - 1/12 og 1/6. 
Undervisning:
Ha med riktige bøker og utstyr.
Lærebøker skal ha bokbind.
Undervisning:
Gi tydelige beskjeder til elever/foresatte.
Skole/hjem:
Beskjeder/informasjonsskriv og lignende fra skolen skal leveres til foresatte umiddelbart.
Skole/hjem:
Sørg for at alle svarslipper kommer inn.
Ute:
Ta vare på leker, aktivitetsutstyr og lekeapparater.
Meld fra til kontaktlærer når leker, aktivitetsutstyr og lekeapparater er ødelagt.
Ute:
Ha system på trinnet for utlån og innsamling av aktivitetsutstyr. Meld fra til sekretær dersom utstyr er ødelagt og ikke kan repareres av elev/lærer. 

 

Arbeidsro
Forventninger eleverForventninger voksne
Følg lærerens instrukser om arbeidsro, avhengig av aktivitet og arbeidsmåte. Vær tydelig og konkret i forventningen til aktivitet og arbeidsmåte.
Bruk innestemme. Kommuniser til elevene mål for opplæringen – forutsigbarhet skaper ro.
La andre arbeide i fred og ro.  Vær et godt forbilde mht. stemmebruk
og arbeidsro.
Prøv å gå på do i friminuttene.  

 

Vis god arbeidsinnsats
Forventninger eleverForventninger voksne
Gjennomfør arbeidsoppgavene dine i samsvar med de mål som du og lærer har utarbeidet.  Vær tydelig i faglige krav og
forventninger til resultater for den
enkelte elev
  Gi jevnlig oppfølging og tilbakemelding på måloppnåelse gjennom bl.a. uke/periode-test, portefølje, varierte læringsstrategier, elevsamtaler og skolens kartleggingsprogram. 
  Inngå forpliktende avtale med elev/foresatte ved behov for ekstra oppfølging av skolearbeidet.

 

Ordensreglement for Hagaløkka skole

Jeg (elev)Konsekvens ved regelbrudd
- møter presis på skolen om morgenen og etter friminuttene Ved gjentakelse må du bruke friminutt/tid etter skoletid til å ta igjen tapt tid. Foresatte vil bli orientert. 
- har gjort lekser til rett tid   Gjøre ferdig oppgavene i friminutt eller etter skoletid.  Foresatte varsles når elevene ikke har gjort lekser gjentatte ganger
- forstyrrer ikke arbeidsroen for mine medelever og lærere Dersom du ikke retter deg etter tilsnakk fra lærer, vil ledelsen bli involvert. Du kan miste goder, f.eks. bli igjen på skolen når klassen skal på tur. Foresatte kontaktes. 
- holder bygning og inventar i god stand og behandler skolemateriell forsiktig Du må rydde opp etter deg, eventuelt betale for skaden.
- tar hensyn til andre og viser god oppførsel på skolen og på skoleveien. 

Samtale med en voksen på skolen. Foresatte blir kontaktet ved gjentatte eller alvorlige regelbrudd.  

Dersom de voksne vurderer at du kan skade deg selv, andre personer eller annens eiendom, kan du bli tatt ut av situasjonen ved at den voksne holder i deg. Ved alvorlige episoder blir de involverte elevers foresatte kontaktet.

- oppholder meg innenfor skolens områder i skole/SFO- tiden.
 retter meg etter reglene for ”Bra snakk- ja takk!”
- unngår voldsom lek som kan føre til slåssing og skader. STOPP-regelen gjelder.
- kaster snøball på anviste plasser/blinker Snøballmelding med hjem. Ved gjentagelse må du være igjen i klasserommet i 30 minutter etter undervisningstidens slutt. Foresatte blir kontaktet 
- kan sykle til skole eller bruke sparkesykkel til skolen når jeg har bestått sykkelprøven i begynnelsen av 5. klasse. Jeg bruker hjelm. (Skolen har ikke ansvaret for sykkelen/sparkesykkelen i skoletiden. Sykkelen/sparkesykkelen skal parkeres på anvist sted.) Foresatte blir kontaktet.
- har ikke med godteri på skolen Godteriene blir tatt fra deg
- bruker ikke mobiltelefon, mp3-spiller og lignende på skolen. Skolen har ikke ansvar for elektronisk utstyr som eventuelt blir borte.  Det elektroniske utstyret blir tatt fra deg, og må hentes på kontoret etter skoletid. Ved gjentakelse må foresatte hente dette utstyret,

Forbud mot

 • bruk av rusmidler, tobakksvarer, fyrstikker og lighter
 • bruk av våpen som kniv, skytevåpen eller annen farlig gjenstand

Konsekvens: Tingene blir tatt fra deg og må hentes på skolen av
foresatte. Ulovlige gjenstander blir levert politiet.

Retningslinjer/prosedyrer ved brudd på skolens regler:

 • Eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig før konsekvenser iverksettes.
 • Samtale mellom elev og en av skolens personale og/eller melding med hjem.
 • Skriftlige meldinger skal returneres skolen underskrevet av foresatte.
 • Ved særlig alvorlige eller gjentatte regelbrudd kan eleven bortvises i
 • enkelttimer eller for resten av dagen. Eleven har rett til å uttale seg og hjemmet
 • skal varsles før bortvising blir iverksatt.
 • Elev og foreldre/foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skade eleven
 • gjør på medelevers eiendeler og skolens eiendom, herunder skolemateriell og
 • skolebøker. Jfr.§§ 1-1 og 1-2 i lov om skadeserstatning av 13.juni 1969.

Melding om fravær:

 • Ved kortvarig sykdomsfravær: Skriftlig melding første dag etter fraværet
 • Ved langvarig sykdomsfravær: Beskjed til kontaktlærer senest etter 5 dager
 • Ved planlagt fravær: Skriftlig søknad i god tid før fraværet skal finne sted.
 • Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig. Ved
 • utenlandsopphold opphører opplæringsplikten. Hvis fravær utover to uker
 • skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.
 • Dersom foreldre holder barnet lenger borte fra skolen enn den tiden de har fått
 • innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr.
 • Opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.

I tillegg til skolens ordensreglement, gjelder Asker kommunes ordensreglement.

Ved mobbing, rasisme og bruk av vold har vi en spesiell handlingsplan som settes i verk.