Hovedoppgavene for skolen er å gi elevene økte ferdigheter i empati, lesing, regning og engelsk. Vi jobber systematisk med å øke elevenes sosiale ferdigheter og implementere elevstandardene slik at læringsmiljøet blir best mulig. Til å trene på gode sosiale ferdigheter bruker skolen ”Steg for steg” og ”Det er mitt valg”. 

Det sosialpedagogiske arbeidet er et viktig fundament i arbeidet for å gi elevene læringstrykk. Gode relasjoner mellom de voksne og elevene understøtter elevenes faglige og sosiale utvikling.

God klasseledelse er en forutsetning for å redusere uro og disiplinproblemer. Derfor har vi fokus på skolens voksenstandarder slik at de voksne i organisasjonen skal opptre mest mulig forutsigbart og likt overfor elevene.
Skolen har gjort et solid arbeid for å bedre elevatferden, og vi har nå full fokus på læringstrykk og elevvurdering.

Hvordan vi jobber:

Personalet jobber hele tiden med å gi elevene selvtillit og trygghet.
Vi har fokus på å sette krav til elevene, samtidig som vi lærer de hvordan de skal sette krav til seg selv.

Vi har tydelige mål med kriterier for timen/ økta/ uka/ perioden. Målene står på elevens ukeplan. Disse målene skal også være tydelige for elevene i klasserommet. Elevene skal til en hver tid vite hva de skal gjøre, hvorfor og hvor de skal. Hver time/økt slutter med oppsummering av målet.

Måltrappa, Blooms taksonomi, er innført på alle trinn. Elevene skal til en hver tid vite hva som skal til for å komme et steg videre på sin læringskurve.
Skolen har timeplanfestet elevsamtalen etter undervisningstiden.

Skolen bruker SOL (Systematisk Opplæring i Lesing) som verktøy på alle trinn. SOL-ingen foregår nå kontinuerlig gjennom skoleåret, og vi har hatt de fleste lærerne på kurs i LEV.