Skolens elever skal føle trygghet i skolehverdagen og være sikre på at voksne og barn bryr seg og gjør noe når de ser eller merker at barn blir ertet, plaget eller utsatt for mobbing.

På Hofstad har vi nulltoleranse mot mobbing

 • Når en person blir plaget gjentatte ganger over tid, ofte av de samme, kalles det mobbing. 
 • Mobbing er ikke en konflikt, men et overgrep. 
 • Mobbing er ikke lov!

Når et mobbetilfelle meldes eller oppdages, skjer følgende:

 • Foresatte til alle involverte kontaktes umiddelbart (Klassestyrer/ledelsen). De som mobber og deres foresatte innkalles til møte på skolen samme dag (ledelsen).
 • Hensiktsmessige tiltak iverksettes umiddelbart (på skolen, i hjemmene, på skoleveien.)
 • Mobbernes foresatte pålegges tett oppfølging av sine barn.
 • Den som blir mobbet og dennes foresatte, holdes løpende orientert om utviklingen i saken (klassestyrer/ledelsen).
 • Skolens personale informeres om saken og om de tiltak som iverksettes (ledelsen).

Det er hovedsakelig tre måter å håndtere konflikter på:

 1. Unngå konflikten og trekke seg tilbake, eventuelt si fra til en voksen - det kan være lurt i noen tilfeller.
 2. Bli sint, si stygge ord, eller dytte og slå - dette er ikke lurt! Konflikten blir da bare større. Tenk igjennom og bruk problemløsningsmetoden STEG for STEG.
 3. Prøv å løse konflikten ved å snakke rolig sammen, prøve å lytte til hverandre, finne ut best mulig hva problemet er og hvordan begge parter kan finne ut hva de er enige om før man prøver å finne en måte å løse det på som begge kan gå med på. Her kan skolemegling være en god hjelp. Voksne kan også hjelpe til!

Skolemekling

Skolemegling innebærer at elever skal lære å håndtere sine egne konflikter på en konstruktiv måte. Elever som er i konflikt møtes for å snakke ut med hverandre med to elevmeglere til stede. Disse elevmeglerne er elever ved skolen som er opplært i megling.  

Fadderordning

På Hofstad skole er 6. trinns-elevene faddere for  en gruppe 1. trinns-elever. Gruppen er sammensatt slik at to 6. klasseelever er personlige faddere for to elever i første klasse.