Regler om generell orden og oppførsel

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har derfor satt opp regler som gjelder for den tiden elevene er på skolen eller på turer/ekskursjoner:

Elevstandarden

 • vær presis
 • vis god orden
 • vis god arbeidsro
 • vis god arbeidsinnsats
 • vis godt samarbeid med voksne
 • vis godt samarbeid med medelever

Skolen har nulltoleranse for:

 • hærverk, vold og slåssing, tyveri/nasking mobbing/trusler, trakassering(også mobil/Internettbruk) og farlig lek, for eksempel snøballkasting
 • all bruk av rusmidler; alkohol, narkotika, tobakk og snus på skolens område og på alle skolens arrangementer
 • besittelse av farlige gjenstander, våpen eller pyroeffekter

Skolen forventer at:

 • alt fravær er dokumentert.
 • elevene skrur av privat elektronisk utstyr i timene (mobiltelefon, IPOD og liknende)
 • elevene etterfølger beskjeder fra ansatte og andre voksne
 • elevene har en positiv holdning og viser respekt for medelever og ansatte ved skolen
 • elevene oppholder seg på skolens område med mindre annet er avtalt
 • sykler og mopeder bare brukes til og fra skolen

Konsekvenser ved brudd på skolens miljøreglement:

 • Beslagleggelse av ulovlige gjenstander
 • Anmerkning/notat i loggbok som grunnlag for nedsettelse av orden- eller oppførselskarakter
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foreldre
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skader påført skolens eiendom eller eiendeler som rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging.
 • Erstatningsansvar
 • Anmeldelse til politiet av straffbare forhold

Ved alvorlige brudd på skolens miljøreglement kan skolens ledelse i tillegg:

 • Vise bort en elev fra skolen for resten av skoledagen/inntil 3 dager. (Opplæringsloven §2-10)
 • Midlertidig eller permanent bytte av gruppe/skole kan vurderes i særlige tilfeller.

Saksbehandlingsregler:

 • Erstatning: Foreldre er erstatningsansvarlige for inntil 5000 kroner 
  (Skadeerstatningsloven § 1-2). Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som tas med, med mindre disse er levert på kontoret eller til lærer
 • Bortvisning: Eleven har anledning til å forklare seg muntlig for rektor før avgjørelse om bortvisning blir tatt.( Opplæringsloven § 2-10) Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven §2, og foreldrene har rett til å klage på avgjørelsen etter Forvaltningsloven kap. 3-4.
 • Gyldighet: Hvert år tas miljøreglene opp til evaluering i skolens rådsorganer