Tolærersystem

Forskning viser at heterogent sammensatte klasser fremmer elevenes sosiale og resultatmessige fremgang. Vi har tro på undervisning med høy kvalitet og fokus på ferdigheter og kunnskap. Vårt satsningsområde fra 2012 er tilpasset opplæring og spesialundervisning. For å utnytte ressursene best mulig har vi valgt å organisere fagene matematikk, norsk og engelsk i tolærersystem. Det vil si at lærerne samarbeider om tilrettelegging, undervisning og faglig oppfølging av elevene.

Som et ledd i kvalitetssikring har Hovedgården innført et system med undervisningsevaluering for å gi lærere og elever et verktøy for å forbedre og utvikle undervisningen i alle fag. Resultatene på undervisningsevalueringen er tema på medarbeidersamtaler. Skolen har også et tett tverretatlig samarbeid, noe som blant annet kommer til syne gjennom samarbeidsmøter og ulike samtaler.

Best på å bli bedre

Skolen har de siste seks årene vært gjennom en betydelig snuoperasjon. Elevundersøkelsene og Foreldreundersøkelsene de siste seks årene viser en jevn økning i brukernes tilfredshet med skolen. Undersøkelser viser også at våre elevers frafall i videregående skole har sunket merkbart de siste årene. 

Alle elever skal føle trygghet

Som et ledd i å forebygge mobbing følger skolen anti-mobbe-programmet, ZERO, utviklet av Senter for atferdsforskning i Stavanger. Skolen arrangerer aktivitetsdager, allmøter og aksjonsdager som et ledd i ZERO-arbeidet. I den daglige driften er alle lærer ansvarlige ZERO-lærere, med tre sosiallærere som har et spesielt ansvar. Elevundersøkelsen og andre mobbeundersøkelser viser at skolen har minimalt med mobbing blant elevene takket være skolens forebyggende arbeid.

Vi tar ansvar for miljøet

Hovedgården skole er sertifisert som Grønt Flagg-skole fra januar 2013. Vårt miljøfokus er kildesortering. Skolen har et eget miljøråd bestående av elever og lærere.