Mål: Alle elever på Hvalstad skole skal trives og ha et godt læringsmiljø.

Hvalstad skoles handlingsplan mot mobbing består av dette forordet, samt:

Handlingsplanen mot mobbing bygger på Opplæringslovens §9a. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososial miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hvalstad skole tar arbeidet mot mobbing alvorlig og vet at dette krever et godt samarbeide med alle involverte parter. Vi jobber for et godt skolemiljø uten mobbing. For å få dette til, forplikter de voksne på skolen seg til å arbeide med å forebygge mobbing og andre former for krenkende atferd etter denne planen.

Når vi i planen bruker ordet mobbing, innebærer det alle former for krenkende ord og handlinger, som vold, diskriminering og rasisme, slik det er nedfelt i Opplæringslovens § 9a om elevenes arbeidsmiljø.

Vi har fokus på det forebyggende arbeidet i hele skolesamfunnet - i personalet, blant elevene og i samarbeid med foresatte. For at vi skal være en god skole, med et godt læringsmiljø og uten mobbing, er vi også helt avhengig av de foresatte. Dersom noen vet om eller mistenker at det er elever som ikke har det bra, ber vi alle om å ta kontakt med skolen snarest mulig. Skolen vil ta fatt i problemet umiddelbart.

Sammen skal vi arbeide for null-toleranse mot mobbing.

Hva er mobbing?

Forebyggende arbeid

Avdekking av mobbing

Prosedyre