Kontakt

SFO-styrer: Arne Martin Thingnes
Telefon: 66 98 78 54
E-post: arne.martin.thingnes@asker.kommune.no

Telefonnumre til basene

 • 1.trinn: 917 28 732
 • 2.trinn: 917 23 842 / 66987877
 • 3. trinn: 469 54 805
 • 4.trinn: 917 24 312 / 66987858

Sunn mat, kreativitet og bevegelse med glede! 

Vi vil:

 • skape et godt lekemiljø og gi barna mulighet til å finne seg venner.

Jansløkka SFO jobber med å være i utvikling for å skape et godt lekemiljø både fysisk og psykisk. Det kjøpes inn leker og materialer som kan gi barna utfordrende og  stimulerende lek. Vårt mål er at alle barn skal være trygge og ha venner. For å sikre at vi oppnår dette, har vi jevnlige møter. Da gjennomgår vi alle barna på basen og lager eventuelt et opplegg for å hjelpe den/de som trenger det. Her står også samarbeidet med skolen (lærere og inspektør på småskoletrinnet) sentralt. Vi tar kontakt med foreldrene hvis vi opplever  barn som sliter mer enn normalt. 

 • fremme utviklingen av barnas sosiale ferdigheter og samhandlingen mellom barna og mellom barn og voksne.

Jansløkka SFO jobber med å lære barna å fungere sammen, ta vare på seg selv og hverandre. Barna må lære seg de sosiale spillereglene, dette øver vi på gjennom samtale og humor. Vi har tro på at vi hjelper barna bedre ved å fortelle dem hva de skal gjøre, i stedet for hva de ikke skal gjøre.

 • være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet

Jansløkka SFO skal være et sted det er godt å tilbringe fritiden sin. Vi skal legge til rette for frilek og andre typer aktiviteter barna trives med. De skal oppleve at de blir sett og tatt vare på og at vi kan spøke og le sammen.

 • preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter

Jansløkka SFO skal legge til rette for forskjellig type lek både på ute- og inneområdet hvor barna selv kan styre og utvikle aktiviteten. Vi skal også tilby aktiviteter tilrettelagt av voksne, som for eksempel: sang, forming, teater, sport, turer i skog og mark og lignende. I tillegg har vi tradisjon på å gjennomføre spesielle dager som: høstutstilling, grøtdag, gul dag og vårfest. På høstutstillingen og vårfesten blir foreldre og søsken invitert.

 • skape et miljø der hvert barn opplever omsorg og trygghet

Jansløkka SFO samarbeider med skolen om assistenter. Mange av de voksne på SFO jobber også på samme trinn i skolen. Dette er med på å sikre en helhet i dagen, man kan følge opp saker på SFO som har skjedd i skoletiden.

 • stimulere barna til ta ansvar for seg selv, hverandre og for felles oppgaver

Jansløkka SFO jobber med å lære barna å utføre mange av de dagligdagse oppgavene selv som for eksempel: kle av og på seg og rydde.  Det er også viktig at de kan hjelpe hverandre med disse oppgavene, at de forstår at de er en del av et fellesskap som bare fungerer godt hvis alle parter bidrar. I mange av våre tilrettelagte aktiviteter har vi alders blandede grupper slik at de eldre kan hjelpe de yngre og de yngre lære av de eldre.

 • være åpne og tilgjengelige for foreldremedvirkning

Jansløkka SFO ønsker å være åpne for innspill fra foreldre/foresatte. Foreldresamtaler kan avtales etter behov og SFO-styrer er tilgjengelig på telefon og mail.