Landøya skole har engasjerte elever og dedikerte lærere som er opptatt av fagene sine. Sammen gir dette gode resultater både faglig og sosialt.

Teambasert skole

Landøya er en teamorganisert skole, noe som gir mulighet for fleksible løsninger og tett oppfølging av elevene. I team jobbes det tett sammen, tanker, ideer og observasjoner deles og gjennom dette videreutvikles skolen i en og samme retning i tråd med gjeldende læreplaner.

Viktigheten av informasjonsflyt og nærhet til hverandre er viktig for at en teamorganisert skole skal fungere optimalt.

Teamet defineres som de lærerne som til daglig arbeider med den samme elevgruppen. Ved teamorganisering bruker man teamets felles ressurs til å løse arbeidsoppgavene på en god og fremfor alt effektiv måte. Vi lærer av hverandre og tør mer fordi teamet skaper trygghet. Å være medlem i et team handler om å samhandle, og med samhandling mener vi å dele ideer, tanker og ressurser, slik at hver og en bidrar med sin spesielle kompetanse. Det handler om å gjøre hverandre gode. Teamorganisering gir også stor fleksibilitet i det at avstander er korte.

Vi legger vekt på tett oppfølging av elevene gjennom fagsamtaler og utviklingssamtaler. Varierte arbeidsmåter og nivådifferensierte arbeidsplaner ligger til grunn for elevenes læring. I er fleksibelt skolebygg har vi gode muligheter til å gi differensiert undervisning. Målet vårt er å gi elevene en god faglig og sosial kompetanse og et godt utgangspunkt for videre utdanning og arbeid.

At lærerne er organisert i team gjør at elevene har færre voksne å forholde seg til. Det skaper ro når en lærergruppe opptrer som en enhet og har felles ansvar for faglig og sosial utvikling. Dette sammen gir et trygt og godt læringsmiljø for elevgruppen.

Dedikerte lærere

Landøyas dedikerte lærere gir av seg selv i form av faglig kompetanse, nærvær og omsorg til elevene. Læreren er skolens ressursperson, den som samler trådene for elevene og skaper trygge rammer.

Landøya skole har tro på en personalpolitikk som ivaretar enkeltpersoner og faggrupper. Man må sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.

Ved god personalpolitikk og et stimulerende og kreativt voksenmiljø trives arbeidstakere på sin arbeidsplass. I en travel og hektisk skolehverdag har læreren behov for å lade batteriene sammen med andre voksne. Det er viktig at lærerne også møtes på tvers av team for å ivareta felles kultur og verdigrunnlag. Vi må legge til rette for å skape et voksenmiljø som er stimulerende og som gir energi.

God undervisning krever god planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Den gode læreren ansettes med utgangspunkt i sin fagkompetanse, erfaring og personlige egenskaper. En faglærer jobber på tvers av klasser og kan også jobbe på tvers av trinn. Informasjonsflyten er da avgjørende for at alle skal være oppdatert på hva som rører seg i elevmiljøet så vel som personalet til en hver tid. (Samlokalisering – korte avstander mellom lærere som er direkte knyttet til klassetrinnet /teamet og spesialfaglærerne.)

Lærernes engasjement i elevene er stort. Det må skilles mellom tilstedeværelse for eleven og samvær med eleven. En lærers arbeid for elevene består av mer enn undervisning. Disse andre oppgavene krever rolige omgivelser med mulighet for samarbeid med kollegaer. I samvær med elevene er man mentalt i modus for å gi god undervisning, sosial trening, omsorg og støtte. For å best oppnå dette trenger læreren å kunne lade batteriene, innhente inspirasjon, snakke med faginstanser og møte og diskutere med kolleger.

Enkelteleven og fellesskapet

Landøya skole er en skole for enkelteleven og fellesskapet.

På en skole med mange elever har man mange typer mennesker. Noen har behov for trygghet og skjerming mens andre ønsker å opptre i et større fellesskap.

På Landøya skal hver enkelt få muligheten til å oppleve mestring på sitt nivå, det gjelder å få ut potensialet til hver elev. Vi er opptatt av å legge til rette for aktiviteter hvor elevene kan oppleve sosialt fellesskap, og å vise frem sine kunstneriske og kreative evner, både i stor og liten skala. Vi ønsker å stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Vi vil stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (læringsplakaten).

Resultater

På Landøya skole oppnår vi gode resultater på grunn av bl.a. gode samarbeidspartnere og viktige ressurspersoner som sammen jobber for elevenes utvikling. I tillegg er det bred enighet om viktige prinsipper for læring. Vi er opptatt av å hjelpe elevene der de er og gjøre de klare for nye utfordringer!

Foreldrene på Landøya er opptatt av hva elevene holder på med, og de støtter lærerne i sitt arbeid. Kontakten mellom skole og hjem er tett og nær.

Lærerne er enige om en del grunnprinsipper. Skolen er en "vi-skole" der like regler og håndtering av disse fører til økt trygghet og større forutsigbarhet for elevene. Dette fører igjen til økt læring.

Det fysiske miljøet som pedagogisk verktøy

Landøya skole bruker det fysiske miljøet som pedagogisk verktøy.

Utover det rent faglige, er vi på Landøya ungdomsskole opptatt av trivsel og trygghet. Landøya ungdommene har ingen ungdomsklubb/møteplasser i tilknytning til skolen. Få elever har tilgang til noe sosialt utover organisert idrett etc., (svært mange, særlig gutter, drar hjem alene og spiller pc-spill), og det er i den sammenheng vi ser behovet for at elevene har møteplasser der de kan være sammen. Vi vet at det er også et pedagogisk verktøy, for har elevene det bra, er det ofte slik at de faglig også produserer bedre.

Nå har vi på Landøya flere aktiviteter der disse møteplassene er viktige og de blir ikke minst brukt ofte. Vi har «After school», leksehjelp og elevkvelder. Felles for disse arrangementene er at de bruker lokaler med nær fysisk tilknytning til hverandre, de ligger «vegg i vegg,» på den måten oppnår elevene god oversikt over hvor det er mest attraktivt å være, de trenger ikke å bevege seg langt unna for å finne noe de ønsker å drive på med.

På den nye skolen ønsker vi at nettopp denne sammenhengende tilknytningen av arealer blir ivaretatt da vi mener at det er viktig for at tilbudene skal fungere og være attraktive. Møteplassene som brukes og som ligger samlet er gymsalen, kantinen, biblioteket og en scene og et scenerom/musikkrom. Her foregår det idrett av ulike slag, elvene lager mat, de gjør lekser og de øver i band. De spiller biljard og bordtennis, de spiller sjakk og de hører på musikk for å nevne noe. Det danner et fellesskap som mange ønsker å ta del i.

Åpen scene/storefriaktiviteter er også noe som regelmessig finner sted, dette er arrangementer som foregår i skoletiden. Kantinen og scenen fungerer da som lokaler.

Landøya jobber kontinuerlig for å drive en god teamorganisert skole, en skole for spesialfagene, en skole som sosialt møtested og god personalpolitikk. Skolebygget og det fysiske miljøet rundt oss brukes aktivt i dette arbeidet.

Landøya legger til rette for formidling til elevgrupper av ulik størrelse, alt fra hele trinnet til oppfølging av enkeltelever, stille lesing, elevsamarbeid og selvstendig elevarbeid. Det benyttes ulike materiell ut fra hvilken aktivitet som pågår.

Elever skal kunne arbeide etter stasjonsundervisning, stille lesing, samarbeid, individuelt arbeid, etter arbeidsplan og med ulike konkreter og praktiske oppgaver. Elevene skal få vist frem arbeid både i klasserom og fellesrom

"Elevene har behov for stor grad av dagslys, samtidig som de skal skjermes for visuelt støy og uønsket eksponering."

Landøya skole er en fleksibel skole og elevgruppenes størrelser kan noen ganger variere etter aktivitet. Landøya tilbyr variert organisering og tilpasset opplæring. Landøyas lærere er tett på elevene, og tilbyr samtaler og veiledning ved behov. Dette gjennomføres med minst mulig grad av stigmatisering og uønsket oppmerksomhet.