Den første fastskolen i denne delen av Asker var Holmen skole som ble opprettet i 1848. Den lå ved Vogellund, der  "Det gule huset"  ligger i dag. I 1932 ble skolen flyttet til Nesbru der den nye Holmen skole ble bygd.

Tilflytting og utbygging i kommunen førte til stadig økende elevtall etter krigen.

 Med innføring av 9-åring skole fra 1963 ble også lesetiden utvidet. Alt dette førte til at Holmen skole ble for liten.

Om navning av skolen

I kommunestyrets møte i mai 1969 ble skolesjefens og formannskapets navneforslag om Nes skole enstemmig forkastet. Nesbru skole og Pustut skole fikk heller ikke nødvendig flertall. Til slutt ble Mellom-Nes skole enstemmig vedtatt.

Her fulgte man tradisjonen fra tidligere navning av skoler i kommunen: Skolene fikk navn etter den gården som opprinnelig hadde eid jorda der skolene  ble bygd.

Mellom-Nes skole sto klar til innflytting ved skolestart høsten 1970 og Knut Ingar Hansen, som hadde vært skolestyrer ved Holmen skole, ble den første rektoren ved  Mellom-Nes skole.

Prinsippet om "åpen skole" lå i bunnen for byggeprosessen, og løsningen som ble valgt for Mellom-Nes skole, representerte en mellomting mellom en skole med tradisjonelle klasserom og en helt åpen løsning. Ettertiden har vist at denne ordningen hadde mye for seg. De første årene etter at skolen var tatt i bruk, var det ofte besøk av skolefolk og byggekomiteer som kom for å se på planløsningen vår. Mønsterplan for grunnskolen som. kom i 1971 bygde også i stor grad på de prinsippene som var lagt til grunn for undervisningsmetodene ved Mellom-Nes skole.

SFO og 6-åringene

Fra høsten 1992 fikk skolen skolefritidsordning (SFO)  med eget personale, og fra 1995 kom også seksåringene inn i skolen. Det ble en betydelig økning i antall elever og  ansatte og skolen måtte ta i bruk paviljonger til både undervisningsrom og SFO-lokaler.

Rehabilitering og nybygg

Skolen var på 90-tallet trangbodd og slitt, så gleden var stor da vi våren 1996 var ferdig med nybygg og rehabilitering  og litt forsinket kunne feire skolens 25-årsjubileum i et bygg som hadde nye, moderne  undervisnings- og spesialrom til elevene, arbeidsrom til personalet og god plass til SFO.

15 år senere var det igjen behov for paviljonger. Elevtallet økte og deler av fotball- / isbanen måtte tas til to ekstra klasserom. Heldigvis har det lille uteområdet som er igjen blitt oppgradert og gir mulighet for både lek og ballspill.