Elevstandard for Mellom-Nes skole    

 1. Ingen skal mobbe (verbal vold)
 2. Ingen skal bruke vold (fysisk vold)
 3. Vise god oppførsel mot medelever
 4. Vise god oppførsel mot voksne
 5. Være presis
 6. Bevege seg stille og pent inne i skolebygningen
 7. Ha god arbeidsro og arbeidsinnsats
 8. Holde god orden inne og ute

Rettigheter og plikter ved Mellom-Nes skole

Dette er en orientering om retter og plikter for elever og foresatte, samt en utdyping av skolens elevstandard.

 • Elevene er forpliktet til å følge gjeldende elevstandard for Mellom-Nes skole
 • Elevstandarden gjelder for all virksomhet i løpet av skoletiden, i SFOs åpningstid og under arrangementer i skolens regi
 • Elever skal til enhver tid rette seg etter inspiserende lærer/assistent
 • Oversiktskartet viser hvor utvalgte aktiviteter skal foregå
 • Elevene har anledning til å sykle til skolen f.o.m. 5.klassetrinn. De som sykler til skolen skal bruke hjelm. Foresatte har ansvar for at reglen følges. Sykler og andre rullende framkomstmidler skal ikke brukes på skolens område mellom 07.30 og 17.00, men parkeres i sykkelstativene.
 • Elevene skal ikke bruke mobiltelefon, musikkspiller eller andre elektroniske eiendeler i skoletiden, utenom ved pedagogisk bruk når dette er avtalt med  lærer. Dersom slikt utstyr tas med på skolen, skal det ligge avslått i sekken.
 • Private eiendeler tas med på skolen på eget ansvar.
 • Alle må bidra med å ta vare på skolens bygninger, inventar og utstyr. Lærebøker og biblioteksbøker skal behandles med forsiktighet. Alle lærebøker skal ha bokpapir.
 • Godteri og tyggegummi er ikke tillatt i skole- og SFO-tiden. Unntak fra denne reglen må avtales spesielt.
 • Tobakk og rusmidler er forbudt på skolen.
 • Elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringsloven § 2-1). Elevene kan gis permisjon for timer eller dager dersom det foreligger en begrunnet skriftlig søknad (Opplæringsloven § 2-11). Kontaktlærer kan gi permisjon inntil to dager, og rektor inntil to uker. 

Konsekvenser og tiltak ved brudd på Elevstandarden og Rettigheter og plikter

Følgende konsekvenser og mulige tiltak kan iverksettes fra skolens side ved eventuelle brudd på Elevstandard og/eller Rettigheter og plikter. (Henvisningene gjelder Rettigheter og plikter for Mellom-Nes skole)

 • Påtale fra personalet ved skolen
 • Skolen tar kontakt med hjemmet
 • Eleven overføres fra klasser/grupper til en annen aktivitet eller annet tilsyn for en del av timen/dagen
 • Sykler og andre rullende framkomstmidler beslaglegges til etter skoledagens slutt (jfr. V).
 • Mobiler, musikkspiller og andre elektroniske eiendeler beslaglegges og hentes av foresatte hos rektor (jfr. VI).
 • Lærebøker som eleven ødelegger eller mister må erstattes i sin helhet (jfr. VIII)
 • Tap av bøker fra skolebiblioteket erstattes ved en egenandel på kr 200,-. (jfr. VIII)
 • Ved skade på skolens bygninger, inventar eller utstyr er eleven erstatningsansvarlig etter bestemmelsene i Skadeerstatningsloven §1-1 Foreldrene kan bli holdt erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven § 1-2. Elever kan pålegges å delta i reparasjon av ødelagt materiell eller erstatningsarbeid utover skoletida (jfr. VIII).
 • Elev vises bort fra skolen i enkelttimer eller resten av dagen. Vedtak om dette kan bare gjøres av rektor (Opplæringsloven § 2-10).
 • Eleven skal ha anledning til å uttale seg før tiltak settes i verk.