Hva vil vi med Mellom-Nes skole?

Mål:

 • Økt motivasjon og læring hos elevene

Vi ønsker:

 • motiverte elever som er bevisst egen læring
 • elever som kan formidle egen kunnskap
 • elever som kjenner til og arbeider aktivt med de faglige læringsmålene
 • økt leseferdighet hos alle elever
 • økt ferdighet i matematikk hos alle elever

Vi jobber med ”Vurdering for læring”:

Planer med klare læringsmål som grunnlag for

 • undervisningen
 • lærernes vurdering av elevenes læring
 • elevenes egenvurdering
 • elevenes kameratvurdering
 • tilbakemelding til foresatte 

Vi utvikler kompetanse blant de ansatte på

 • kunnskap om læring
 • kunnskap om vurdering
 • kunnskap om hensiktsmessige verktøy (kartlegging, læringsstrategier mm)
 • kunnskap om god praksis 

Vi setter i verk ulike tiltak for å nå målet

 • utvikling av kriterier (fagmål) til kompetansemålene i alle fag på alle trinn
 • utvikling av kriterier (sosiale mål) koblet opp mot Elevstandarden
 • systematisk tilbakemelding; elev-elev, lærer-elev
 • utvikling av elevenes leseferdighet (Sol– Systematisk Observasjon av Lesing mm)
 • bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • systematisk bruk av læringsstrategier med plan for hele skolen
 • systematisk bruk av elevsamtalen
 • utvikling av faglig tilbakemelding om elevenes mestring til foresatte 

Mellom-Nes skole vil være aktiv i nærmiljøet og arbeide for trygghet og trivsel i skolen. På denne måten vil vi legge grunnlaget for et best mulig læringsmiljø med personlig vekst og utvikling for hver enkelt elev.

Skolen skal arbeide for å gi elevene god basiskompetanse. Dette skal skje gjennom et elevtilpasset læringsmiljø. For elever som har behov for undervisning etter individuell opplæringsplan, skal det gis spesialundervisning etter tildeling.

Skolen skal hjelpe elevene til å utvikle trygghet og selvstendige holdninger i et samfunn i stadig forandring. Arbeidet med lærestoffet skal appellere til følelse og fantasi, og skape undring og lyst til læring. Det skal fremme kreativitet, legge grunnlaget for innsikt og forståelse, og skape gode arbeidsvaner.

Arbeidsmåtene skal tilpasses det enkelte klassetrinn og fag. Det skal veksle mellom lek, klasseundervisning, tema- og prosjektarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid i og utenfor skolen. Undervisning og veiledning kan skje i den enkelte klasse, dobbeltklasse, aldersblandede klasser eller i mindre grupper.

God orden og arbeidsro er en forutsetning for læring. Høflighet og respekt skal prege all omgang mellom dem som hører til i skolesamfunnet. Elevene skal lære å ta ansvar og utvikle sin sosiale kompetanse. De voksne har et felles ansvar for alle elevene i skolen.

Skolen legger vekt på et godt samarbeid med hjemmene og nærmiljøet. Skolen gir informasjon om sine planer og det arbeidet som drives, slik at foreldre/foresatte i samarbeid med skolen kan gi gjensidig støtte, motivasjon og rettledning til elevene. Skolen skal legge til rette for at lærere, elever og foreldre/foresatte sammen skal kunne være med å skape et godt klassemiljø, slik at klassen blir et aktivt og trygt fellesskap. Skolen ønsker å ha et godt samarbeid med FAU, slik at de kan delta i planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor skoletid.

Skolens ledelse skal planlegge bruken av skolens ressurser, slik at de mål som er satt for arbeidet i størst mulig grad blir til virkelighet ved Mellom-Nes skole.