Skolefritidsordningen (SFO) skal bidra til at barn får en trygg og stabil barndom i nært samarbeid med foresatte og skolen.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Organisering av skolefritidsordningen

Rektor ved Mellom-Nes skole har også det overordnede ansvaret for SFO. Daglig drift av virksomheten er delegert til SFO-leder. SFO har i ca. 18 ansatte.

Skolefritidsordningen (SFO) har ved skolestart om høsten ca 200 innmeldte barn fordelt på 3 baser. Antallet reduseres noe utover skoleåret i og med at mange av elevene på 3. og 4. trinn slutter på SFO i vårhalvåret.

SFO ved Mellom-Nes skole er delt inn i tre ulike baser, med hver sin basekoordinator. Vi har valgt å ha en base for 1. trinnselevene, en for 2. trinn samt en felles base for 3. og 4. trinn.

Åpningstider / dagsrytme

SFO har åpent hele året med unntak av jul- og påskeferie samt juli måned.

Det er ferie-SFO i skolens høst- og vinterferie, "inneklemte" fridager, fra skoleslutt og ut juni og fra 1. august og fram til skolestart. Det er egen elektronisk påmelding til ferie-SFO.

SFO har åpningstid om morgenen fra kl. 07.30 til kl. 08.30, samt etter skoletid  fram til 17.00. Hver enkelt base har egne avkryssingslister, hvor barna krysser seg inn når de kommer på SFO, og de blir krysset ut når de går hjem eller blir hentet.


Barna får et måltid på SFO hver dag, og det varierer fra dag til dag hva som blir servert.  Etter måltidet er det opp til hver enkelt om de vil være inne eller ute, men alle trinn har utetid hver dag.

SFO skal:

  • gi barna et skolefritidstilbud med stor vekt på barnas egne behov
  • gi barna mulighet til å ha kontakt med andre på tvers av alder og klassetrinn
  • gi barna trygghet til lek, egenaktivitet og mulighet til utvikling
  • være en arena hvor barna får voksenkontakt, omsorg og trygghet
  • gi barna medbestemmelse og mulighet for deltagelse i daglige gjøremål
  • tilrettelegges og integreres som en helhetlig del av skolens virksomhet

Tiden barna tilbringer på SFO skal i stor grad være deres fritid, uten alt for mye styrte aktiviteter. Likevel vil vi på Mellom-Nes legge til rette for ulike aktiviteter, som barna selv bestemmer om de vil delta i eller ikke.

Frileken har en helt sentral plass i SFO, og gjennom leken skal barna tilegne seg kunnskaper, verdier og holdninger. Leken skiller seg fra annen læring ved at den er en skapende prosess, styrt av barnet selv. Gjennom leken får de også mulighet til å bearbeide opplevelser i forhold til sitt eget utviklingsnivå.

Aktiviteter

Mellom-Nes SFO legger til rette for mange og ulike aktiviteter. Vi har blant annet tilbud om tenniskurs, skiskole, snowboard/slalåm-kurs, basketskole etc. Dette er aktiviteter som hver enkelt melder seg på etter ønske, og som man må betale ekstra for.