Skolefritidsordningen (SFO) skal bidra til at barn får en trygg og stabil barndom i nært samarbeid med foresatte og skolen.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Organisering av skolefritidsordningen

Rektor ved Mellom-Nes skole har også det overordnede ansvaret for SFO. Daglig drift av virksomheten er delegert til SFO-leder. SFO har 14 ansatte.

Skolefritidsordningen (SFO) har ved skolestart om høsten ca 190 innmeldte barn fordelt på 3 baser. Antallet reduseres noe utover skoleåret i og med at noen på 4. trinn slutter på SFO i vårhalvåret.

SFO ved Mellom-Nes skole er delt inn i tre ulike baser, med hver sin basekoordinator. Vi har valgt å ha en base for 1. trinnselevene, en for 2. trinn samt en felles base for 3. og 4. trinn.

Åpningstider / dagsrytme

SFO har åpent hele året med unntak av jul- og påskeferie samt juli måned.

Det er ferie-SFO i skolens høst- og vinterferie, "inneklemte" fridager, fra skoleslutt og ut juni og fra 1. august og fram til skolestart. Det er egen elektronisk påmelding til ferie-SFO.

SFO har åpningstid om morgenen fra kl. 07.30 til kl. 08.30, samt etter skoletid fram til 17.00. Hver enkelt base har egne avkryssingslister, hvor barna krysser seg inn når de kommer på SFO, og de blir krysset ut når de går hjem eller blir hentet.


Barna får et måltid på SFO hver dag, og det varierer fra dag til dag hva som blir servert.  Etter måltidet har barna aktiviteter inne eller ute, og alle trinn har utetid hver dag.

SFO skal:

  • gi barna et skolefritidstilbud med stor vekt på barnas egne behov
  • gi barna mulighet til å ha kontakt med andre på tvers av alder og klassetrinn
  • gi barna trygghet til lek, egenaktivitet og mulighet til utvikling
  • være en arena hvor barna får voksenkontakt, omsorg og trygghet
  • gi barna medbestemmelse og mulighet for deltagelse i daglige gjøremål
  • tilrettelegges og integreres som en helhetlig del av skolens virksomhet

Aktiviteter

Tiden barna tilbringer på SFO skal i stor grad være deres fritid, uten alt for mye styrte aktiviteter. Likevel vil vi legge til rette for ulike aktiviteter, som barna selv bestemmer om de vil delta i eller ikke. Vi tilbyr kultur-, idrett- og friluftsaktiviteter. Vi har også to ekstra betalte aktiviteter som foresatte bestemmer om barna skal benytte seg av.

Leken har en helt sentral plass i SFO, og gjennom leken skal barna tilegne seg kunnskaper, verdier og holdninger. Leken skiller seg fra annen læring ved at den er en skapende prosess, styrt av barnet selv. Gjennom leken får de også mulighet til å bearbeide opplevelser i forhold til sitt eget utviklingsnivå.