Individuell læring i et inkluderende miljø

Kommunens visjon om at alle skal oppleve gleden ved å lykkes - og tilstrebelsene for å vise åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt - gjennomsyrer arbeidet.

Vårt mål er å sikre at Nesøya skole er en trygg og sikker arbeidsplass for elever og ansatte. Det gjennomføres årlig kartlegging av det fysiske og psykiske miljøet.

Vi ønsker at skolens elever, foresatte og andre brukere skal føle at de på Nesøya skole møter åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, og at de gjennom den daglige samtale og omtale i størst mulig grad føler at de kan gi uttrykk for glede og tilfredshet over Nesøya skoles utøvelse av sin virksomhet.

Fakta

Skolens undervisningstid er kl. 08.30 - 14.15, mens kontortiden er 07.50 - 15.20.

Nesøya skole er en undervisningsinstitusjon med vekt på helhetlig læring, kultur- og kunnskapsformidling, holdningsskapende arbeid og sosiale aktiviteter tilpasset barn i alderen 5 –13 år. Barna / elevene / brukernes tilbud er hjemlet i Opplæringsloven §1-2.

Dette medfører at skolen skal legge til rette for alle elever slik at de får en mest mulig tilpasset undervisning ut fra et likeverdighetsprinsipp. Kvaliteten på vår tjeneste er avhengig av de ressurser som bevilges til skolen, våre muligheter til samarbeid med andre etater / instanser samt vår egen kreativitet.

Det vil alltid være et skjæringspunkt mellom de krav til kvalitet som tjenesten selv og kommunestyret setter, og de ressurser samme instans bevilger. Det er ikke slik at man uavhengig av ressurser kan levere den ønskede kvalitet.

Nesøya skole har åpningstid kl. 07.45 –15.40, elevenes undervisningstid holdes innenfor tidsrommet 08.30 –14.15.

Skolen har 190 skoledager for elevene og 38 ukers arbeidsår for lærerne.

SFO har åpningstid 07.30 –17.00 fra 1. august til 30. juni, med unntak av jul- og påskeferie. I skolens øvrige ferier er SFO åpent etter behov.

To ganger per skoleår gjennomføres planlagte og forberedte samtaler mellom lærer, elev og foresatte. En til to ganger per år gjennomføres dessuten forberedte elevsamtaler mellom klassens kontaktlærer og hver enkelt elev.