Rønningen skole er blant de minste skolene i Asker kommune, med nærmere 190 elever. Vi har én elevgruppe på hvert trinn. Vi er 32 ansatte i skolen og SFO til sammen. I SFO er det cirka 80 barn.

Rønningen skole har en beliggenhet som mange legger merke til. Utsikten over Oslofjorden og hovedstaden er spektakulær. I nærområdet vårt har vi skogen, Vardåsen og Bondivann. Vi benytter oss av naturområdene som omkranser skolen i undervisningen. Dette kaller vi "uteskole", og vi har etablert en uteskolebase i Vardåsen. Vi har også en ballbinge som gir elevene gode muligheter til variert fysisk aktivitet i friminuttene.

Rønningen skoles historie

Åpen skole

Rønningen var den første av de 3 skolene som i dag ligger på Borgen. Skolen ble startet opp i 1969, men bygningen ble ferdig et års tid senere. Rønningen var blant de første skolene som ble bygget uten tradisjonelle klasserom.
Store, åpne rom sammen med mange flere elever enn det bygningen egentlig var bygd for, var med å legge grunnen for mulighetenes pedagogikk i en såkalt åpen skole.

Skole for de yngste

I de fleste av disse 36 årene har Rønningen vært en skole for de yngste elevene, dvs. småskoletrinnet. Elevene på mellomtrinnet flyttet over til Borgen skole, en kilometers vei unna. Borgen skole er nå blitt en ren ungdomsskole.

Alternativ organisering

I nesten 25 år var Elna Setekleiv rektor på Rønningen, og skolen var i mange år kjent for sine forskjellige og noe utradisjonelle måter å drive undervisning på. Skoletimer av ulik lengde nevnt som for eksempel 20-minutter’n, dobbelttimer i basisfag fra 1. klasse av, manuell skoleklokke som bare ble trykket på etter behov er noen stikkord. Grupper på tvers av alder og klassetrinn, små basisgrupper og større felles samlinger basert på temaundervisning var blant de ideene som ble gjennomført. 
Stasjons- og verkstedundervisning var aktive arbeidsmåter som tidlig trente elevene opp til å ha medansvar for hverandre i læringsarbeidet. Dette var metoder som en klart kan si lå ”forut for sin tid”.

70 åras bygning med vegg til veggtepper som muliggjorde mange ulike aktiviteter i samme rom uten støy, fikk etter hvert linoleum på gulvet. Om gulvbelegg kan forandre arbeidsmåter i en skole? JA! Skyvevegger ble satt inn, og skolen ble mindre oversiktlig inne. Nye lærere hadde nye ideer, læreplaner ble endret, og rop om spesialrom kom.

Skolen ble bygget om og utvidet 

Et tilbygg i 1994/95 i forbindelse med 6-åringenes inntog i skolen og med lovnad om en snarlig bygging av gymsal, muliggjorde tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Barnehagen som hadde hatt tilhold i underetasjen, måtte ut.

I dag fremstår Rønningen i ny drakt. Fasaden er endret, og hovedetasjen er bygd helt om. Store klasserom med muligheter for elevarbeidsplasser,  grupperom og et stort midtrom/torg for informasjonsinnhenting og bearbeiding via lesekroker, IKT, bibliotek/mediatek er laget. Underetasjen huser de yngste elevene og skolefritidsordning, spesialrom samt en flott gymsal med klatrevegg og scene. Rønningen er nå en full barneskole med elever fra 1. til 7. klasse.